แบบฝึกหัด การใช้ some และ any พร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษ

 การใช้ some และ any (ถ้าไม่มั่นใจ อ่านบทเรียนก่อนนะครับ) [WpProQuiz 4]

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ some any
Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/แบบฝึกหัด การใช้ some และ any พร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษ

 การใช้ some และ any
(ถ้าไม่มั่นใจ อ่านบทเรียนก่อนนะครับ)

[WpProQuiz 4]

แชร์เลย