Adverb of Degree คืออะไร

Adverb of Degree คือ กริยาวิเศษณ์บอกระดับ ในภาษาอังกฤษ จะใช้ adverb of degree […]

Adverb of Degree คือ กริยาวิเศษณ์บอกระดับ

ในภาษาอังกฤษ จะใช้ adverb of degree เป็นกริยาวิเศษณ์บอกระดับ หรือบอกปริมาณว่ามีมากน้อยแค่ไหน เป็นการบอกระดับที่ไม่สามารถนับได้ ซึ่ง Adverb of Degree สามารถทำหน้าที่ขยายได้ทั้ง adjective และ adverb ด้วยกันเอง เช่นคำว่า very, too, quite, just,…

ตำแหน่งในการวาง Adverb of Degree มักจะวางไว้ข้างหน้า adjective หรือ adverb ที่ขยาย

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I work too hard.
แปลว่า ฉันทำงานหนักเกินไป

ข้อควรระวัง

สำหรับการใช้คำว่า enough ควรศึกษาเพิ่มเติมที่หัวข้อ enough และ too.. to.. << คลิกอ่าน

แชร์เลย