การใช้ adverb of time กริยาวิเศษณ์ บอกเวลา

adverb of time เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ adverb of time (หากยังไม่รู้จัก […]

adverb of time

LearnEnglishOnlineFreeAjarnTonAmorn

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ adverb of time

(หากยังไม่รู้จัก Adverb ว่าคืออะไร
คลิกอ่าน Adverb ในภาษาอังกฤษ)

ตัวอย่าง adverb of time ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษมักเจอบ่อย

already, lately, still, tomorrow, early, now, soon, yesterday, finally, recently, today, yet

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– Have you seen Tony today?
– I’d prefer to leave early.
– I went to the cinema on my own recently.
– There’s been an increase in house burglary lately.

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยคเพิ่มเติม
– I’ve already told him.
– Have you been doing anything interesting lately?
– I’m still hungry.
– Is Tony coming to tomorrow’s meeting?
– If you finish early you can go home.
– Many people now own a smartphone.
– He’ll be here soon.
– I saw him yesterday morning.
– I finally got home at midnight.
– Have you seen any good films recently?
– What’s the date today?
– She hasn’t finished yet.

แชร์เลย