การใช้ Adverbs กริยาวิเศษณ์ ภาษาอังกฤษ มีกี่แบบ ใช้อย่างไร วิธีใช้ขยายคำ

Adverbs  หมายถึง คำที่ทำหน้าที่ขยายกริยา คำคุณศัพท์ กริยาวิเศษณ์  แบ่งออกเป็น 7 ชนิด คือ 1.Adverb […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/การใช้ Adverbs กริยาวิเศษณ์ ภาษาอังกฤษ มีกี่แบบ ใช้อย่างไร วิธีใช้ขยายคำ

Adverbs  หมายถึง คำที่ทำหน้าที่ขยายกริยา คำคุณศัพท์ กริยาวิเศษณ์  แบ่งออกเป็น 7 ชนิด คือ
1.Adverb of manner 2.Adverb of place 3.Adverb of time 4.Adverb of frequency 5.Adverb of degree 6.Interrogative Adverbs 7.Relative Adverbs แต่ละแบบเป็นอย่างไร ใช้อย่างไร เรียนได้ที่บทความสอนภาษาอังกฤษหน้านี้ครับ

1. Adverb of manner  คือคำกริยาวิเศษณ์ที่บอกคุณลักษณะ  เช่น
fast , well , hard etc.

2. Adverb of place  คือคำกริยาวิเศษณ์ที่บอกสถานที่ เช่น
there , here , up , down etc.

3. Adverb of time  คือคำกริยาวิเศษณ์ที่บอกเวลา เช่น
now , today , soon  etc.

4. Adverb of frequency  คือคำกริยาวิเศษณ์ที่บอกความถี่ เช่น
often , always , usually  etc.

5. Adverb of degree  คือคำกริยาวิเศษณ์ที่บอกระดับ  เช่น
rather , too , very  etc.

6. Interrogative Adverbs  คือคำกริยาวิเศษณ์ที่เป็นคำถาม  เช่น
where , when , why  etc.

7. Relative Adverbs คือกริยาวิเศษณ์ที่เป็นคำเชื่อม  เช่น
when , where , why  etc.

การเปรียบเทียบ Adverb กริยาวิเศษณ์

มี 3 ขั้น  ดังนี้

1. Positive Degree  เป็นการเปรียบเทียบขั้นธรรมดา
– เปรียบเทียบความเท่ากัน ใช้ as + adv + as
– เปรียบเทียบความไม่เท่ากัน ใช้ not + so(as) + adv + as
– เปรียบเทียบขั้นธรรมดาใช้ very ขยายหน้า adverb

หลักการเปลี่ยน Adverb เป็นขั้นกว่าและขั้นสูงสุด  มีดังนี้
1. ถ้ามีพยางค์เดียวเติม er  เมื่อเป็นขั้นกว่า  และเติม est เมื่อเป็นขั้นสูงสุด
2. ถ้ามี 2 พยางค์ขึ้นไปเติม more หน้า adverb เมื่อเป็นขั้นกว่า และเติม most หน้า adverb เมื่อเป็นขั้นสุด
3. adverb บางตัวเปลี่ยนรูปเมื่อเป็นขั้นกว่าและขั้นสุด

2. Comparative Degree  เป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่า
– เป็นการเปรียบเทียบเฉพาะ 2 สิ่ง  ต้องมี than  ตามหลังเสมอ
– เป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่า ใช้ much ขยายหน้า adverb ขั้นกว่า
– ใช้ the นำหน้าขั้นกว่าเมื่อมีคำว่า of the two  เสมอ
– ใช้ the หน้า Adverb ขั้นกว่า และมีความหมายว่า by so much
(ยิ่ง…เท่าไร…ยิ่ง….เท่านั้น)

3. Superlative Degree  เป็นการเปรียบเทียบขั้นสุดตั้งแต่ 3 ขึ้นไป มักจะใช้ the นำหน้า

Adverb clauses

Adverb clauses  คืออนุประโยคที่ทำหน้าที่เหมือน Adverb แบ่งได้ดังนี้
1. Adverb Clause of Time  คืออนุประโยคที่ทำหน้าที่ขยายกริยา เพื่อบอกให้ทราบการกระทำนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่  เช่น
when ,while , since , as soon as , as long as , before , after , until

2. Adverb Clause of Place  คืออนุประโยคที่ทำหน้าที่ขยายกริยาเพื่อบอกให้ทราบว่าการกระทำนั้นเกิดขึ้นที่ไหน เช่น
where , as far as , wherever

3.Adverb Clause of Cause  คืออนุประโยคที่ทำหน้าที่ขยายกริยา เพื่อบอกให้ทราบการกระทำนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไร  เช่น
because , since , as

4.Adverb Clause of Purpose  คืออนุประโยคที่ทำหน้าที่ขยายกริยา เพื่อบอกให้ทราบการกระทำนั่นเกิดขึ้นด้วยความมุ่งหมายอะไร  เช่น that , so that , in order that , lest , for fear that

5. Adverb Clause of Result  คืออนุประโยคที่บอกผลที่เกิดจากการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง  ได้แก่
so + adj or adv + that
such + noun(s) + that

6. Adverb Clause of Condition  คืออนุประโยคที่บอกให้ทราบว่าการกระทำนั้นเกิดขึ้นด้วยเงื่อนไขอะไร  เช่น if , if only , unless , as long as , so long as

7.Adverb Clause of Concession คืออนุประโยคที่แสดงการยอมรับอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น though , although , even though , however , whatever

8. Adverb Clause of Manner  คืออนุประโยคที่ทำหน้าที่ขยายกริยาเพื่อบอกอาการของการกระทำว่ากระทำไปอย่างไร  เช่น
as , as if , as though

9.Adverb Clause of Comparison คืออนุประโยคที่ใช้ในการเปรียบเทียบ  ปกติจะอยู่หลัง as  หรือ  than
– ประโยคบอกเล่า  as + adj หรือ (adv) + as
– ประโยคปฏิเสธ   not so(as) + adj  หรือ (adv) + as

แชร์เลย