การเลือกใช้ among กับ between ตัวอย่างประโยค ความแตกต่าง ข้อควรระวัง

between กับ among การเลือกใช้ among กับ between มาเรียนรู้ความแตกต่างกันครับ * การใช้ […]

between กับ among

การเลือกใช้ among กับ between มาเรียนรู้ความแตกต่างกันครับ

* การใช้ between (ระหว่าง)
เมื่อพูดถึง 2 สิ่ง ที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ between
– Our holiday house is between the mountains and the sea.
แปลว่า บ้านพักช่วงวันหยุดของเราอยู่ระหว่างภูเขาและทะเล[ภูเขาอยู่ฝั่งหนึ่ง ทะเลอยู่อีกฝั่ง บ้านพักอยู่ระหว่าง 2 สิ่งนั้น]

* การใช้ among (ท่ามกลาง)
เมื่อพูดถึงสิ่งที่ไม่ได้ถูกแบ่งแยกออกอย่างชัดเจน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
– The ancient fountain was hidden among the trees.
แปลว่า น้ำพุโบราณถูกซ่อนอยู่ท่ามกลางต้นไม้[น้ำพุ อยู่ในดงต้นไม้หลายๆ ต้น]

** สิ่งที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้

* เราสามารถใช้ between + คำสรรพนาม (pronoun) เมื่อพูดถึง 2 คน หรือ 2 สิ่ง เช่น

– I gave George and Sarah some money and told them to share it between them.
แปลว่า ฉันให้เงินจอร์จและซาร่าห์ และบอกให้เขาไปแบ่งกัน

* เราใช้ between แต่ไม่ใช้ among ในการเชื่อมโยงเวลาและจำนวน เช่น

– He lived in Bangkok between 2009 and 2015.
แปลว่า เขาอยู่ที่กรุงเทพฯ (ระหว่าง)ช่วงปี 2009 ถึง 2015

– What were you doing between 7.30 pm and 9.00 pm?
แปลว่า เมื่อตอนช่วง(ระหว่าง)ทุ่มครึ่งถึงสามทุ่ม เธอทำอะไร

แชร์เลย