No Image

Preposition คืออะไร คำบุพบทที่ต้องรู้ และใช้บ่อย

Preposition คือ อะไร คำบุพบท ใช้สำหรับเชื่อม แสดงความเกี่ยวข้อง หรือแสดงความสัมพันธ์ของ noun (คำนาม) กับ pronoun (คำสรรพนาม) กับคำอื่นๆ ในประโยค ซึ่ง preposition ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษมักจะเจอบ่อยๆ เช่น at – ใช้กับสถานที่ เป็นการบอกตำแหน่ง ณ จุดใดจุดหนึ่ง I […]

No Image

คำนามนับได้ พหูพจน์ (plural noun) และการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์

คำนามนับได้พหูพจน์ คือ คำนามที่สามารถนับจำนวนได้ และมีจำนวนมากกว่า 1 ไม่ว่าจะเป็น 1 ชิ้น 1 ตัว 1 คน 1 อัน เป็นต้น โดยในภาษาอังกฤษ จะมีหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนคำศัพท์ที่เป็นคำนามเอกพจน์ และคำนามพหูพจน์ ดังนี้ แกรมม่า กฎการเปลี่ยนรูปคำนามเอกพจน์ เป็นคำนามพหูพจน์ 1. คำนามปกติทั่วไป จะเติม […]

No Image

คำนามนับได้ เอกพจน์ ภาษาอังกฤษ (singular noun) และการใช้ a, an

การระบุบ่งชี้คำนามนับได้เอกพจน์ภาษาอังกฤษ โดยทั่วไปจะมีการใส่ article หรือคำนำหน้านาม อย่างเช่น a และ an เพื่อบอกว่าคำนามนับได้นั้นมีจำนวนเท่ากับ 1 โดยมีหลักการใช้ดังนี้ การใช้ a นำหน้าคำนามนับได้เอกพจน์ ภาษาอังกฤษ ในภาษาอังกฤษ จะใช้ a นำหน้าคำนามนับได้เอกพจน์ ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะ เช่นa human มนุษย์a hotel โรงแรมa […]

No Image

สรุป คำนาม (nouns) ภาษาอังกฤษ แบบละเอียด ครบ มีอะไรบ้าง

สรุปทุกหัวข้อเกี่ยวกับ คำนาม (nouns) ในแกรมม่า ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ คำนาม คือคำที่เอาไว้เรียกสิ่งต่างๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้ หรือจับต้องไมได้ ไม่ว่าเราจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตาม เมื่อสิ่งนั้นมีชื่อเรียก เราก็จะถือว่านั่นคือคำนาม ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะ เก้าอี้ อากาศ ความรัก ผี วิญญาณ สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับคำนาม (noun) ในภาษาอังกฤษ 1. คํานามภาษาอังกฤษที่นับได้คำนามบางชนิด […]

Part of speech หน้าที่ของคำ ภาษาอังกฤษ ส่วนประกอบของประโยค อ่าน เขียน

Part of speech ส่วนของคำ หน้าที่ของคำต่างๆ ที่ประกอบอยู่ในประโยค เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษที่ต้องรู้ เวลาเปิดพจนานุกรม (dictionary) เพื่อค้นหาความหมายของคำศัพท์ ควรต้องดูหน้าที่ของคำ (part of speech) ด้วย ว่าคำศัพท์นั้นทำหน้าที่ หรือมี part of speech เป็นอะไรได้บ้าง เพื่อจะได้นำมาประกอบประโยค สร้างประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องครับ เพราะหลายๆ คำในภาษาอังกฤษ […]

No Image

คำคุณศัพท์และการเปรียบเทียบ (เรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย)

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย Adjective (คำคุณศัพท์) และ Comparison of adjectives (การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์) ในภาษาอังกฤษ คำคุณศัพท์ หมายถึง คำที่มีหน้าที่ขยายคำนาม (noun) ให้มีความหมายชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยสามารถบอกถึงคุณลักษณะ คุณสมบัติ จำนวน ลำดับที่ สีสัน ขนาด สภาพ ลักษณะทั่วไปของคำนามนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร และคำคุณศัพท์ต่างๆ […]

No Image

สรุป ภาคประธาน และภาคแสดง (เรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย)

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย Subject and Predicate (ภาคประธานและภาคแสดง) ความสัมพันธ์ระหว่างภาคประธาน (Subject) และภาคแสดง (Predicate) ในภาษาอังกฤษ ผู้เรียนภาษาอังกฤษจะต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์กันระหว่างประธานและภาคแสดง ซึ่งประโยคในภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์จะต้องมีทั้งภาคประธานและภาคแสดง โดยในส่วนของภาคประธานนั้น ผู้เรียนภาษาอังกฤษจะต้องคำนึงถึงว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ บุรุษที่เท่าไหร่ จึงจะสามารถเลือกใช้ภาคแสดง และผันคำกริยาที่จะใช้กับประธานนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ ** ภาคประธาน (Subject) Tony is […]

No Image

สรุป Clause แบบต่างๆ รวมถึง if clause (เรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย)

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย Clause (อนุประโยค) อนุประโยคในภาษาอังกฤษ หรือ clause หมายถึง กลุ่มคำซึ่งมีประธานและกริยาในประโยค แต่มีใจความไม่สมบูรณ์ในตัวเอง ไม่สามารถอยู่ตามลำพังโดยให้ความหมายสมบูรณ์ได้ อนุประโยค (clause) จำเป็นต้องอาศัยใจความจากประโยคหลักเข้ามาช่วย หรืออาจพูดได้อีกอย่างหนึ่งว่า อนุประโยค (clause) ก็คือประโยคที่ซ้อนอยู่ในประโยคหลักนั่นเอง และเราสามารถใช้อนุประโยค (clause) เสมือนเป็นคำนาม (noun) คำคุณศัพท์ (adjective) หรือคำกริยาวิเศษณ์ […]

No Image

สรุป คําเชื่อม Conjunctions (เรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย)

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย Conjunction (คําสันธาน) คําสันธานในภาษาอังกฤษ หรือคําเชื่อมในภาษาอังกฤษ เป็นคำที่มีความสำคัญได้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะทำให้ประโยคมีความลื่นไหลเชื่อมโยงกันได้อย่างลงตัว โดยไม่จำเป็นต้องพูดประโยคแยกออกเป็น 2 ประโยคหรือมากกว่านั้น ซึ่งผู้เรียนภาษาอังกฤษควรที่จะรู้จักคำสันธานทั้ง 7 คำที่มักเรียกแบบย่อๆ ว่า FANBOYS (แฟนบอยส์) ซึ่งเป็นอักษรตัวหน้าของแต่ละคำคือ for, and, nor, but, or, yet, so […]