Part of speech หน้าที่ของคำ ภาษาอังกฤษ ส่วนประกอบของประโยค อ่าน เขียน

Part of speech ส่วนของคำ หน้าที่ของคำต่างๆ ที่ประกอบอยู่ในประโยค เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษที่ต้องรู้ เวลาเปิดพจนานุกรม (dictionary) เพื่อค้นหาความหมายของคำศัพท์ ควรต้องดูหน้าที่ของคำ (part of speech) ด้วย ว่าคำศัพท์นั้นทำหน้าที่ หรือมี part of speech เป็นอะไรได้บ้าง เพื่อจะได้นำมาประกอบประโยค สร้างประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องครับ เพราะหลายๆ คำในภาษาอังกฤษ […]

No Image

คำคุณศัพท์และการเปรียบเทียบ (เรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย)

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย Adjective (คำคุณศัพท์) และ Comparison of adjectives (การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์) ในภาษาอังกฤษ คำคุณศัพท์ หมายถึง คำที่มีหน้าที่ขยายคำนาม (noun) ให้มีความหมายชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยสามารถบอกถึงคุณลักษณะ คุณสมบัติ จำนวน ลำดับที่ สีสัน ขนาด สภาพ ลักษณะทั่วไปของคำนามนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร และคำคุณศัพท์ต่างๆ […]

No Image

สรุป ภาคประธาน และภาคแสดง (เรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย)

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย Subject and Predicate (ภาคประธานและภาคแสดง) ความสัมพันธ์ระหว่างภาคประธาน (Subject) และภาคแสดง (Predicate) ในภาษาอังกฤษ ผู้เรียนภาษาอังกฤษจะต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์กันระหว่างประธานและภาคแสดง ซึ่งประโยคในภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์จะต้องมีทั้งภาคประธานและภาคแสดง โดยในส่วนของภาคประธานนั้น ผู้เรียนภาษาอังกฤษจะต้องคำนึงถึงว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ บุรุษที่เท่าไหร่ จึงจะสามารถเลือกใช้ภาคแสดง และผันคำกริยาที่จะใช้กับประธานนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ ** ภาคประธาน (Subject) Tony is […]

No Image

สรุป Clause แบบต่างๆ รวมถึง if clause (เรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย)

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย Clause (อนุประโยค) อนุประโยคในภาษาอังกฤษ หรือ clause หมายถึง กลุ่มคำซึ่งมีประธานและกริยาในประโยค แต่มีใจความไม่สมบูรณ์ในตัวเอง ไม่สามารถอยู่ตามลำพังโดยให้ความหมายสมบูรณ์ได้ อนุประโยค (clause) จำเป็นต้องอาศัยใจความจากประโยคหลักเข้ามาช่วย หรืออาจพูดได้อีกอย่างหนึ่งว่า อนุประโยค (clause) ก็คือประโยคที่ซ้อนอยู่ในประโยคหลักนั่นเอง และเราสามารถใช้อนุประโยค (clause) เสมือนเป็นคำนาม (noun) คำคุณศัพท์ (adjective) หรือคำกริยาวิเศษณ์ […]

No Image

สรุป คําเชื่อม Conjunctions (เรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย)

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย Conjunction (คําสันธาน) คําสันธานในภาษาอังกฤษ หรือคําเชื่อมในภาษาอังกฤษ เป็นคำที่มีความสำคัญได้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะทำให้ประโยคมีความลื่นไหลเชื่อมโยงกันได้อย่างลงตัว โดยไม่จำเป็นต้องพูดประโยคแยกออกเป็น 2 ประโยคหรือมากกว่านั้น ซึ่งผู้เรียนภาษาอังกฤษควรที่จะรู้จักคำสันธานทั้ง 7 คำที่มักเรียกแบบย่อๆ ว่า FANBOYS (แฟนบอยส์) ซึ่งเป็นอักษรตัวหน้าของแต่ละคำคือ for, and, nor, but, or, yet, so […]

หลักการใช้ Future perfect continuous tense โครงสร้าง และตัวอย่างประโยค

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย Future perfect continuous tense (อนาคตกาลสมบูรณ์ต่อเนื่อง) โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ (Structure) ประธาน + will + have + been + คำกริยาเติม ing คำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรทราบ By 9 a.m. แปลว่า […]

หลักการใช้ Future perfect tense โครงสร้าง และตัวอย่างประโยค

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย Future perfect tense (อนาคตกาลสมบูรณ์) โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ (Structure) ประธาน + will + have + กริยาช่องที่ 3 คลิปวิดีโอ สอนการใช้ Tense คำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรทราบ By tomorrow แปลว่า เมื่อถึงวันพรุ่งนี้ […]

หลักการใช้ Future continuous tense โครงสร้าง และตัวอย่างประโยค

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย Future continuous tense (อนาคตกาลต่อเนื่อง) โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ (Structure) ประธาน + will + be + กริยาเติม ing คลิปวิดีโอ สอนการใช้ Tense คำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรทราบ At this time tomorrow […]

หลักการใช้ Future simple tense โครงสร้าง และตัวอย่างประโยค

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย Future simple tense (อนาคตกาลปกติ) โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ (Structure) ประธาน + will + กริยาไม่ผัน คลิปวิดีโอ สอนการใช้ Tense คำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้ Tomorrow แปลว่า พรุ่งนี้ Tomorrow morning แปลว่า พรุ่งนี้ตอนเช้า […]