การใช้ by ใช้อย่างไร ใช้กับอะไร ความหมาย ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

การใช้ by ในสำนวนต่างๆ ภาษาอังกฤษ เรามักจะใช้ by ในประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อบอกว่าเราทำอะไรอย่างไร เช่น send […]

การใช้ by ในสำนวนต่างๆ ภาษาอังกฤษ

เรามักจะใช้ by ในประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อบอกว่าเราทำอะไรอย่างไร เช่น

send something by post
do something by hand
pay by credit card
pay by cheque
*ข้อควรระวัง pay in cash

หรือถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ ก็อาจพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า

– something can happen by mistake
– something can happen by accident
– something can happen by chance

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– Did you pay by cheque or in cash?
= คุณจ่ายเป็นเช็คหรือเงินสด

– We met by chance.
= เราเจอกันโดยบังเอิญ

ในสำนวนต่างๆ ที่เห็นข้างต้น เราสามารถใช้ by แล้วตามด้วยคำนามได้เลย ไม่ต้องมีคำนำหน้าจำพวก a, the

เราใช้ by เพื่อบอกว่าเดินทางอย่างไร เช่น

by car
by train
by plane
by boat
by ship
by bus
by bicycle

by road
by rail
by air
by sea
by underground

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– He usually goes to work by bus.
= โดยปกติเขาไปทำงานโดยรถประจำทาง

– Did you come here by car or on foot?
= คุณมาที่นี่โดยรถยนต์หรือว่าเดินมา

ข้อควรระวัง จากตัวอย่างด้านบน เราใช้ by แล้วตามด้วยคำนามเลย ไม่ต้องมีคำนำหน้าจำพวก a, the, my,… เช่น

by car ไม่พูดว่า by my car
by train ไม่พูดว่า by the train

เมื่ออยู่ในรูปประโยคที่ประธานถูกกระทำ หรือ Passive Voice เราก็ใช้ by ด้วยเช่นกันครับ

– Have you ever been bitten by a dog?
= คุณเคยถูกสุนัขกัดไหม (กัดโดยสุนัข)

คลิกอ่าน >> Passive Voice และ Active Voice

นอกจากนี้ คำว่า by ยังใช้ในความหมายว่า ข้างๆ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– Come and sit by me.
= มานั่งข้างๆ ฉัน
(= beside me)

– Where’s the light switch?
= สวิตช์ไฟอยู่ที่ไหน

By the door.
= ข้างประตู

แชร์เลย