การใช้ How tall และ How high ตัวอย่างประโยคพร้อมแปล

How tall …? กับ How high …? ตัวอย่างประโยคพร้อมแปล ในภาษาอังกฤษการใช้คำว่า how […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/การใช้ How tall และ How high ตัวอย่างประโยคพร้อมแปล

How tall …? กับ How high …? ตัวอย่างประโยคพร้อมแปล

ในภาษาอังกฤษการใช้คำว่า how tall และ how high มีความหมายในภาษาไทยที่เหมือนกันคือ สูงเท่าไหร่ / สูงแค่ไหน แต่ลักษณะการใช้ในภาษาอังกฤษมีความแตกต่างกัน คือ

** How tall …? ใช้สำหรับถามความสูงของคน หรือสิ่งที่มีลักษณะผอมสูง ซึ่งเป็นความสูงของสิ่งนั้นทั้งหมด

** How high …? ใช้สำหรับถามจุดของความสูง ที่เป็นความยาวจากพื้นขึ้นไป ซึ่งเป็นจุดของความสูงด้านบน มักใช้กับสิ่งปลูกสร้างหรือภูเขา (ข้อควรระวัง ถ้าเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งที่มีลักษณะผอมสูง บางครั้งในภาษาอังกฤษก็สามารถใช้ How tall …? ในการถามได้เช่นกัน)

เรียนภาษาอังกฤษตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ การใช้ How tall ถามความสูง

How tall are you?
แปลว่า คุณสูงเท่าไหร่

How tall is Tony?
แปลว่า โทนี่สูงเท่าไหร่

How tall is your boyfriend?
แปลว่า แฟนหนุ่มของคุณสูงเท่าไหร่

How tall is he?
แปลว่า เขาสูงเท่าไหร่

How tall are Tony and Peter?
แปลว่า โทนี่และปีเตอร์สูงเท่าไหร่

How tall are they?
แปลว่า พวกเขาสูงเท่าไหร่

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ การใช้ การใช้ How high ถามความสูงจากระดับพื้น

How high do mosquitoes fly?
แปลว่า ยุงบินสูงเท่าไหร่ / ยุงบินสูงแค่ไหน

How high is the third floor of the Eiffel Tower?
แปลว่า ชั้นสามของหอไอเฟลมีความสูง(จากพื้น)เท่าไหร่

* ข้อสังเกต ประโยคด้านบนนี้เป็นการถามจุดความสูงของชั้นที่ 3 ของหอไอเฟล แต่ถ้าเป็นการถามความสูงของหอไอเฟลทั้งหอ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีลักษณะสูงยาว สามารถใช้ How tall …? ในการถามได้เช่นกัน คือ

How tall is the Eiffel Tower?
แปลว่า หอไอเฟลสูงเท่าไหร่

ตัวอย่างการตอบคําถาม

The tower is 324 metres (1,063 ft) tall.
แปลว่า หอคอยนั้นมีความสูง 324 เมตร

อ่านเพิ่มเติม คลิก >> High กับ Tall

แชร์เลย