หลักการใช้ Past simple tense เข้าใจง่ายที่สุด! ครบถ้วน! ตัวอย่างประโยค

สรุปการใช้ Past simple tense ในภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ ครบถ้วนทุกลักษณะการใช้ และมีตัวอย่างประโยคพร้อมคำแปล Past simple […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/หลักการใช้ Past simple tense เข้าใจง่ายที่สุด! ครบถ้วน! ตัวอย่างประโยค

สรุปการใช้ Past simple tense ในภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ ครบถ้วนทุกลักษณะการใช้ และมีตัวอย่างประโยคพร้อมคำแปล

Past simple tense อ่านว่า พาสทฺ-ซิมเพิล-เทนสฺ

Past simple เป็น tense ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษจะเจอมากที่สุดใน tense ภาษาอังกฤษ เมื่อพูดถึงเรื่องราวอดีต มีโครงสร้างประโยคและการใช้ที่ง่าย ใช้พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและจบสิ้นไปแล้ว เวลาที่ต้องการจะบอกใครว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในอดีต ก็มักใช้ past simple นี่เอง

โครงสร้างหลักคือ Subject + Verb 2 (ประธาน + คำกริยาช่องที่ 2)

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ ของ past simple รูปแบบต่างๆ

การใช้ past simple

โครงสร้างประโยค

ประโยคบอกเล่า Subject + verb 2
ประโยคปฏิเสธ Subject + did not + verb (ไม่ผัน)
ประโยคคำถาม Did + subject + verb (ไม่ผัน) ?

Subject ตัวย่อคือ S. หมายถึง ประธาน
Verb ตัวย่อคือ V. หมายถึง กริยา
Verb 2 หรือ v.2 หมายถึง คำกริยาช่องที่ 2

*ข้อสังเกต เราใช้คำกริยา did (ซึ่งเป็น verb ช่องที่ 2 ของ verb to do แล้ว ดังนั้นกริยาตัวอื่นในประโยคจึงไม่ต้องทำการผัน คือไม่ต้องใช้เป็นกริยาช่องที่ 2 และไม่ต้องใช้กฎการเติม s es ที่คำกริยา)

ตัวย่อของ did not คือ didn’t อ่านว่า ดิด’เดินทฺ

[สำหรับ past simple tense ที่ใช้ verb to be สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เรื่อง verb to be]

ตัวอย่างประโยค past simple รูปแบบต่างๆ

การทำ Past Simple เป็นรูปประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม

ตัวอย่าง past simple กับกริยา want = ต้องการ [ช่องที่ 2 คือ wanted]

ประโยคบอกเล่าในอดีต ประโยคปฏิเสธในอดีต  ประโยคคำถามในอดีต
You wanted to buy it.  You didn’t want to buy it. Did you want to buy it?
คุณต้องการซื้อมัน คุณไม่ต้องการซื้อมัน คุณต้องการซื้อมันไหม

ตัวอย่าง past simple กับกริยา go = ไป [ช่องที่ 2 คือ went]

ประโยคบอกเล่าในอดีต ประโยคปฏิเสธในอดีต ประโยคคำถามในอดีต
You went to Japan. You didn’t go to Japan. Did you go to Japan?
คุณไปญี่ปุ่น คุณไม่ได้ไปญี่ปุ่น คุณไปญี่ปุ่นมาหรอ

** การทำกริยาช่องที่ 2 เพื่อใช้กับ Past simple มีหลักการทำดังนี้

1. กริยาปกติ จะทำการเติม -ed ท้ายคำกริยา เพื่อทำให้กริยานั้นเป็นรูปอดีต ช่องที่ 2 เช่น

work = work
clean = cleaned
start = started
stay = stayed
need = needed

2. กริยาปกติ ที่ลงท้ายด้วย e สามารถเติม d เพิ่มเข้าไป ให้เป็น ed ได้เลย เช่น

dance = danced

3. กริยาปกติ ที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วค่อยเติม -ed เช่น

study = studied

*ข้อยกเว้น* ถ้าหน้า y เป็นสระ 1 ตัว (พวก a, e, i, o, u) สามารถเติม -ed ได้เลย

stay = stayed [หน้า y มีสระ 1 ตัว คือ a]

4. กริยาปกติ ที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะ (ตัวที่ไม่ใช่ a, e, i, o, u) และหน้าพยัญชนะตัวสุดท้ายเป็นสระ 1 ตัว จะต้องทำการใส่พยัญชนะตัวสุดท้ายเพิ่มไปอีก 1 ตัวก่อน แล้วจึงเติม -ed เช่น

stop = stopped
plan = planned

*ข้อยกเว้น* ถ้าออกเสียงหนักที่พยางค์แรก ไม่ต้องเติมพยัญชนะตัวสุดท้าย เช่น

open = opened

5. กริยาปกติ ที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะ และหน้าพยัญชนะตัวสุดท้ายเป็นสระ 2 ตัว สามารถเติม -ed ได้เลย

treat = treated
clean = cleaned[หน้าตัวสุดท้าย มีสระ 2 ตัว คือ e และ a]

6. กริยาปกติ ที่ลงท้ายด้วย c จะต้องเติม k ก่อน แล้วจึงเติม -ed

picnic = picnicked

7. กริยาอปกติ บางกลุ่ม จะยังคงใช้รูปเดิม เมื่อเป็นช่องที่ 2 เช่น

read = read
put = put
cut = cut

8. กริยาอปกติ บางกลุ่ม จะใช้วิธีเปลี่ยนรูปไปเลย เช่น

do = did
go = went
stand = stood

การใช้ Past simple tense

ในภาษาอังกฤษ สามารถใช้ past simple สำหรับสถานการณ์ดังต่อไปนี้

1. การกระทำที่เสร็จสิ้นไปแล้วในอดีต

ในภาษาอังกฤษจะใช้ Past simple tense เพื่อแสดงการกระทำที่เกิดขึ้นและจบลงไปแล้วในอดีต และที่สำคัญคือเวลาที่กล่าวถึงในอดีตจะต้องจำเพาะเจาะจง บางครั้งผู้พูดอาจจะไม่ได้พูดเวลานั้นๆ ออกมา แต่จะสามารถเข้าใจได้เอง

ตัวอย่างประโยค Past simple

I went to Japan.
แปลว่า ฉันไปญี่ปุ่น

ในที่นี้ผู้พูดต้องการบอกว่าไปญี่ปุ่นมาแล้ว โดยมีเวลาจำเพาะเจาะจงว่าเกิดขึ้นในอดีต เพียงแต่ผู้พูดไม่ได้บอกออกมาว่าไปมาเมื่อวันใด เวลาใด แต่ผู้ฟังสามารถรู้ว่าเกิดขึ้นไปแล้วโดยสังเกตจากการใช้กริยาช่องที่ 2 ซึ่งเป็นการพูดถึงอดีต

2. การกระทำที่ดำเนินอยู่ระยะหนึ่งในอดีต

ตัวอย่างประโยค Past simple

I worked there for 5 years.
แปลว่า ฉันทำงานที่นั่นมา 5 ปี

เหตุการณ์นี้ผู้พูดใช้ Past simple tense นั่นหมายความว่า ณ ปัจจุบัน ผู้พูดไม่ได้ทำงานที่นั่นแล้ว แต่เป็นการหมายถึงว่าในอดีตเคยทำงานที่นั่น และทำเป็นระยะเวลา 5 ปี

3. นิสัยในอดีต

คำว่านิสัยในอดีตในที่นี้หมายถึง ทำเป็นประจำในอดีตนั่นเอง เราสามารถพูดถึงสิ่งที่ทำเป็นประจำหรือเกิดขึ้นเป็นประจำในอดีตโดยใช้ Past simple tense

ตัวอย่างประโยค Past simple

He played piano when he was a boy.
แปลว่า เขาเล่นเปียโนตอนที่เขาเป็นเด็กผู้ชาย

หมายความว่าตอนนี้เขาโตแล้ว แต่ตอนที่เขายังเป็นเด็กอยู่นั้น เขาเล่นเปียโนอย่างสม่ำเสมอ

อ่าน Tense เรื่องนี้ต่อ (มีคลิป vdo สอน) คลิก >> Past simple tense

แชร์เลย