การใช้ this that these those ในภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยค

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ this, that, these และ those This แปลว่า […]

การใช้ this that these those
Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/การใช้ this that these those ในภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยค

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ this, that, these และ those

This แปลว่า นี่, นี้
ใช้กับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูด ที่มีสิ่งเดียว

That แปลว่า นั่น, นั้น
ใช้กับสิ่งที่อยู่ไกลตัวผู้พูด ที่มีสิ่งเดียว

These แปลว่า เหล่านี้
ใช้กับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูด ที่มีมากกว่า 1

Those แปลว่า เหล่านั้น
ใช้กับสิ่งที่อยู่ไกลตัวผู้พูด ที่มีมากกว่า 1

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

ประโยค: This is a book.
แปลว่า: นี่คือหนังสือเล่มหนึ่ง

ประโยค: This book is interesting.
แปลว่า: หนังสือเล่มนี้น่าสนใจ

ประโยค: I like this.
แปลว่า: ฉันชอบสิ่งนี้

ประโยค: That is my pencil.
แปลว่า: นั่นคือดินสอของฉัน

ประโยค: That pen is mine.
แปลว่า: ปากกานั้นเป็นของฉัน

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยคอื่นๆ

– What’s in this box?
– Come and look at this.
– Can I have one of these?
– Do you think this jacket looks a bit funny with these trousers?

อ่านแบบละเอียด คลิก >> การใช้ this that these those

ลองทำแบบฝึกหัด คลิกเลย
 แบบฝึกหัด this / that / these / those

แชร์เลย