แต่งประโยคภาษาอังกฤษ

การแต่งประโยคภาษาอังกฤษ ทำความรู้จักกับประโยคประเภทต่างๆ ในภาษาอังกฤษ เช่น ประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน ฯ

การแต่งประโยคภาษาอังกฤษ

การแต่งประโยค เริ่มจากต้องรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หน้าที่ของคำ หรือ Part of speech จากนั้นคือการนำคำต่างๆ มาเรียงเป็นประโยค โดยจัดวางให้ถูกตามโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ โดยปกติแล้วภาษาอังกฤษจะต้องประกอบด้วยประธานและกริยา หรือที่คุ้นเคยกันในโครงสร้าง S + V คือ subject + verb แต่สิ่งที่นอกเหนือจากนั้นคือโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้นไป เวลาที่เราต้องการสื่อความหมายต่างๆ ก็จำเป็นที่จะต้องใช้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน ในบทเรียนภาษาอังกฤษนี้ จะสอนเกี่ยวกับการแต่งประโยค โดยจะต้องรู้จักถึงชนิดของประโยคต่างๆ ซึ่งมีหลักๆ ดังนี้

1. ประโยคความเดียว (Simple sentence)

Simple sentence เป็นประโยคที่สื่อความหมายเดียว ประกอบด้วยภาคประธาน 1 ส่วน และภาคแสดง 1 ส่วน หรือประโยคที่มีประโยคอิสระ (Independent clause) เพียงประโยคเดียว

ตัวอย่างการแต่งประโยคภาษาอังกฤษ

Patty lives with her family in a big house.
แปลว่า แพทตี้อาศัยอยู่กับครอบครัวของหล่อนในบ้านหลังใหญ่

I hate getting up early in the morning.
แปลว่า ฉันเกลียดการตื่นนอนแต่เช้า

จากตัวอย่างประโยคด้านบน จะเห็นว่าโครงสร้างประโยค Simple sentence จะมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียว

2. ประโยคความรวม (Compound sentence)

Compound sentence คือประโยคอิสระตั้งแต่ 2 ประโยคขึ้นไป มารวมกันโดยแต่ละประโยคจะต้องมีความหมายที่สัมพันธ์กัน และมีความสำคัญเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีการเชื่อมประโยคอิสระแต่ละประโยคเข้าด้วยกันเป็นประโยคเดียว

ตัวอย่างการแต่งประโยคภาษาอังกฤษ

Love is not everything; you can’t rely on anyone.
แปลว่า ความรักไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง คุณไม่สามารถเชื่อใจใครได้

จากตัวอย่างประโยค จะเห็นได้ว่า Compound sentence ประกอบด้วยประโยค 2 ประโยค ที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง มีทั้งประธานและกริยาเป็นของตัวเอง โดยมีการเชื่อมประโยค ซึ่งอาจใช้ Coordinating conjunction, Semi-Colon หรือ Conjunctive adverb

3. ประโยคความซ้อน (Complex sentence)

Complex sentence คือประโยคที่ประกอบด้วยอนุประโยคที่มีความสำคัญไม่เท่าเทียมกันสองประโยคมารวมกัน ได้แก่ 1. Main clause หรือ Independent clause เป็นอนุประโยคที่เป็นอิสระ มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง และสามารถอยู่ตามลำพังได้ และ 2. Subordinate clause หรือ Dependent clause เป็นอนุประโยคไม่อิสระ ไม่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง และไม่สามารถอยู่ได้ตามลำพัง ต้องอาศัยประโยคหลักประกอบ

ตัวอย่างการแต่งประโยคภาษาอังกฤษ

Love cannot be found because it never exists.
แปลว่า หาความรักไม่เจอ เพราะว่ามันไม่มีอยู่จริง

ในประโยคนี้ main clause คือ Love can not be found
Subordinates clause คือ because it never exists

4. ประโยคความรวมความซ้อน (Compound-complex sentence)

Compound-complex sentence คือประโยคที่สร้างมาจากประโยค compound sentence และประโยค complex sentence รวมเข้าด้วยกัน จึงประกอบด้วยประโยคหลักหรือ main clause อย่างน้อย 2 ประโยคขึ้นไป และประโยครอง หรือ Subordinate clause อย่างน้อย 1 ประโยค

ตัวอย่างการแต่งประโยคภาษาอังกฤษ

I don’t agree with the solutions which you have said, but I will follow your ways.
แปลว่า ฉันไม่เห็นด้วยกับวิธีการแก้ปัญหาที่คุณพูด แต่ฉันก็จะทำตามวิธีทางของคุณ

ในประโยคนี้ main clause ที่ 1 คือ I don’t agree with the solutions
main clause ที่ 2 คือ I will follow your ways
Subordinate clause คือ which you have said

อ่านวิธีการแต่งประโยคภาษาอังกฤษต่อ คลิก >> ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

แชร์เลย