โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ (Sentence Structures)

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Sentence Structures (โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ) สำหรับ แต่งประโยคภาษาอังกฤษ โครงสร้างพื้นฐานในประโยคภาษาอังกฤษประกอบด้วย 2 ส่วน […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ (Sentence Structures)

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Sentence Structures (โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ) สำหรับ แต่งประโยคภาษาอังกฤษ

โครงสร้างพื้นฐานในประโยคภาษาอังกฤษประกอบด้วย 2 ส่วน คือ Subject และ Predicate (ภาคประธานและภาคแสดง) โดย Subject อาจเป็นคำนาม คำสรรพนาม หรือกลุ่มคำนาม และ Predicate ประกอบด้วยคำกริยา กรรม หรือส่วนขยาย

1. Subject + Verb
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Children are laughing.

2. Subject + Verb + Object
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Jimmy wants a car.

3. Subject + verb + Subjective Complement
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Jimmy became an engineer.
Jimmy is smart

4. Subject + Verb + Indirect Object + Direct Object
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
May gave the waiter a tip.

5. Subject + verb + Object + Objective Complement
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Lilly called her brother a gentleman.
Lilly call her brother lazy.

รูปแบบที่ 1 ในส่วน Verb ต้องเป็นกริยาที่ไม่ต้องการกรรมตามหลัง หรือ Intransitive Verb

ตัวอย่างเช่น dance, fly, go, come, sleep, stay, run, sit, stand, smile, laugh

รูปแบบที่ 2 ในส่วนของ Verb จะต้องเป็น Transitive Verb คือต้องมีกรรมตามหลัง

ตัวอย่างเช่น give, buy, bring, write, speak, hit, order, wash, clean

รูปแบบที่ 3 ในส่วนของ Verb จะต้องเป็น Verb to be หรือ Linking Verb เท่านั้น

ตัวอย่างเช่น Become, seem, taste, sound, remain, feel และ Subjective Complement หรือ ส่วนขยายประธาน สามารถเป็นได้ทั้งคำนาม และ Adjective

รูปแบบที่ 4 คำว่า Indirect Object หมายถึง กรรมรอง มักเป็นคน และ Direct Object หมายถึง กรรมตรงจะเป็นสิ่งของ

รูปแบบที่ 5 Objective Complement หมายถึง ส่วนขยายกรรม สามารถเป็นได้ทั้งคำนามและ Adjective

อ่านต่อที่บทเรียน >> พื้นฐานภาษาอังกฤษ

เรียนโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ โดยแบ่งตาม Tense 12 โครงสร้างประโยค

ปัจจุบัน: present simple / present continuous / present perfect / present perfect continuous
อดีต: past simple / past continuous / past perfect / past perfect continuous
อนาคต: future simple / future continuous / future perfect / future perfect continuous

แชร์เลย