การใช้ According to เพื่ออ้างถึงสิ่งที่กล่าวมาแล้ว

According to According to… ให้ความหมายว่า ตามที่… ซึ่งมักจะอ้างถึงสิ่งที่เป็นความคิดเห็น ที่ไม่ใช่ความคิดเห็นของตัวผู้พูดเอง โดยมักจะใช้ขึ้นต้นประโยค แล้วตามด้วยนามวลี […]

According to

According to… ให้ความหมายว่า ตามที่… ซึ่งมักจะอ้างถึงสิ่งที่เป็นความคิดเห็น ที่ไม่ใช่ความคิดเห็นของตัวผู้พูดเอง โดยมักจะใช้ขึ้นต้นประโยค แล้วตามด้วยนามวลี (noun phrase) หรืออนุประโยค (clause)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

According to Peter, the film starts at 10.20.
แปลว่า ตามที่ปีเตอร์(บอก) ภาพยนตร์จะเริ่มเวลา 10 โมง 20 นาที

According to the instructions, you’ll need to buy some glue.
แปลว่า ตามที่วิธีใช้ (ได้เขียนบอกไว้) คุณจำเป็นที่จะต้องซื้อกาว

The government, according to a poll taken last month, may lose the next election.
แปลว่า ตามที่มีโพลสำรวจเมื่อเดือนที่แล้ว รัฐบาลอาจแพ้การเลือกตั้งครั้งต่อไป

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ according to ในการสื่อสารแบบทางการ เพื่อพูดถึงหลักฐานที่เป็นทางการอย่างเช่นสถิติ หรือรายงาน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

According to a recent report by the Department of Health, most people still do not take enough exercise.
แปลว่า ตามรายงานเมื่อไม่นานมานี้โดยกรมอนามัย (แสดงให้เห็นว่า) ผู้คนส่วนมากยังคงออกกำลังกายไม่เพียงพอ

นอกจากนี้คำว่า according to ยังให้ความหมายว่า ขึ้นอยู่กับ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

They take a test and are then put in to groups according to their ability.
แปลว่า พวกเขาทําการสอบ และหลังจากนั้นจะถูกแยกตามกลุ่มโดยขึ้นอยู่กับความสามารถของพวกเขา

The rents are high but they vary according to whether you want a garden.
แปลว่า ค่าเช่าสูง แต่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการสวนหรือไม่

ข้อควรระวังที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรทราบ

ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า according to เมื่อมีการพูดถึง หรืออ้างถึงความคิดเห็นจากบางคน หรือบางสิ่งบางอย่างเท่านั้น แต่ถ้าหากเป็นความคิดเห็นของเราเอง ของผู้พูดเอง ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรจะต้องใช้วลีที่ว่า in my opinion หรือ in our view ซึ่งหมายถึง ในความคิดเห็นของฉัน หรือ ในมุมมองของพวกเรา

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

In my opinion, they were not very polite.
แปลว่า ในความคิดเห็นของฉัน พวกเขาไม่สุภาพมาก[ไม่พูดว่า According to me]

แชร์เลย