สรุป Direct and Indirect speech แบบ Mixed Types

Direct Speech and Indirect Speech – Mixed Types ถ้าในประโยค Direct […]

Direct Speech and Indirect Speech – Mixed Types

ถ้าในประโยค Direct Speech นั้น มีประโยครวมกันอยู่หลายประโยค และต้องการเปลี่ยนประโยคเหล่านั้นให้เป็น Indirect Speech สามารถทำได้ดังนี้

ขั้นตอนการเปลี่ยนประโยค Direct Speech เป็น Indirect Speech

4.1 ถ้าเป็นประโยคประเภทเดียวกัน หรือเหมือนกัน เช่น

4.1.1 ประโยคบอกเล่า 2 ประโยครวมกัน เมื่อเปลี่ยนเป็น Indirect Speech ให้ใช้ and that มาเป็นคำเชื่อมระหว่างประโยคทั้งสองนั้น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Direct Speech : He said to me, “I am sick. I can’t play football.”
แปลว่า “ฉันป่วย ฉันไม่สามารถเล่นฟุตบอลได้” เขากล่าวกับฉัน

Indirect Speech : He told me that he was sick and that he couldn’t play football.
แปลว่า เขาบอกฉันว่า เขาป่วยและเขาไม่สามารถเล่นฟุตบอลได้

4.1.2 ประโยคคำถาม 2 ประโยครวมกัน เมื่อเปลี่ยนเป็น Indirect Speech ให้ใช้ and if (whether) มาเป็นคำเชื่อมระหว่างประโยคทั้งสองนั้น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Direct Speech : My mother said to me, “Why are you late?” “Do you miss the bus?”
แปลว่า “ทำไมมาสาย พลาดรถประจำทางหรอ” แม่ของฉันพูดกับฉัน

Indirect Speech : My mother asked me why I was late and whether I had missed the bus.
แปลว่า แม่ของฉันถามฉันว่า ทำไมจึงมาสาย พลาดรถประจำทางหรอ

4.1.3 ประโยคคำสั่ง หรือประโยคขอร้อง 2 ประโยครวมกัน เมื่อเปลี่ยนเป็น Indirect Speech ให้ใช้ and to + คำกริยาที่สั่ง

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Direct Speech : He said to me, “Stand up. Look at me.”
Indirect Speech : He told me to stand up and to look at him.

4.2 ถ้าเป็นประโยคต่างประเภทกัน หรือไม่เหมือนกัน เช่น

4.2.1 ถ้าขึ้นต้นด้วยประโยคบอกเล่า และตามด้วยประโยคคำถาม เมื่อเปลี่ยนเป็น Indirect Speech ให้ใช้ and, asked if (whether), asked why เป็นต้น ในการเชื่อมประโยค

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Direct Speech : She said, “Peter goes to see the doctor. Is he sick?”
Indirect Speech : She said that Peter went to see the doctor and asked if he was sick.

4.2.2 ถ้าขึ้นต้นด้วยประโยคคำสั่ง และตามด้วยประโยคคำถาม เมื่อเปลี่ยนเป็น Indirect Speech ให้ใช้ and asked มาเป็นคำเชื่อมระหว่างประโยคทั้งสองนั้น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Direct Speech : Siri said to Andy, “Stop your mouth. Why do you talk all the time.”
Indirect Speech : Siri told Andy to stop his mouth and asked why he talked all the time.

4.2.3 ถ้าขึ้นต้นด้วยประโยคบอกเล่า และต่อด้วยประโยคคำสั่ง เมื่อเปลี่ยนเป็น Indirect Speech ให้ใช้ and told … + infinitive มาเป็นคำเชื่อมระหว่างสองประโยคนั้น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Direct Speech : He said to me, “I want to rest. Stop playing!”
Indirect Speech : He said to me that he wanted to rest and told me to stop playing.

แชร์เลย