สรุป การใช้ Future Perfect Tense ตัวอย่างประโยค คำแปล

Future Perfect Tense (อนาคตกาลสมบูรณ์) โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ ประธาน + will + have […]

Future Perfect Tense (อนาคตกาลสมบูรณ์)

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

ประธาน + will + have + กริยาช่องที่ 3

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I will have eaten.
She will have gone.
He will have finished his work.

หลักการใช้ Future Perfect Tense

1. ใช้ Future Perfect Tense เมื่อคิดว่าหากถึงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต เหตุการณ์หรือการกระทำจะสิ้นสุดลง มักมีคำเหล่านี้ในประโยค Future Perfect Tense เช่น by that time, by then, by tomorrow, by next year, by at ten o’clock, in two hours

ตัวอย่างประโยค future perfect tense กรณีที่ 1

They will have finished the new road by next road.
แปลว่า พวกเขาจะทำถนนใหม่เสร็จในสัปดาห์หน้า

2. ใช้ Future Perfect Tense กับเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกัน ซึ่งคาดว่าเมื่อถึงเวลานั้นจะมีเหตุการณ์หนึ่งเสร็จสมบูรณ์ โดยใช้ Future Perfect Tense กับเหตุการณ์นั้น และมีเหตุการณ์ที่สองตามมา ก็จะใช้ present simple tense กับเหตุการณ์ที่ตามมาหลังจากนั้น

ตัวอย่างประโยค future perfect tense กรณีที่ 2

By the time you arrive, I will have finished homework.
แปลว่า เมื่อเวลาที่คุณมาถึง ฉันก็จะทำการบ้านเสร็จแล้ว[การบ้านเสร็จก่อน แล้วคุณมาถึงหลังจากนั้น]

อ่านต่อแบบละเอียด คลิก >> Future Perfect Tense

แชร์เลย