Passive voice คืออะไร โครงสร้าง การใช้ ตัวอย่างประโยค

Passive voice คืออะไร โครงสร้าง การใช้ ตัวอย่างประโยค Passive voice อ่านว่า แพส’ซิฟว-วอยซฺ […]

Passive voice คืออะไร โครงสร้าง การใช้ ตัวอย่างประโยค

Passive voice อ่านว่า แพส’ซิฟว-วอยซฺ หมายถึง ประโยคหรือข้อความที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ ซึ่งประธานที่ถกกระทำ สามารถเป็นคน สัตว์ สิ่งมีชีวิต สิ่งของ หรือสถานที่ ก็ได้

โครงสร้างประโยค passive voice

ประธาน + verb to be + คำกริยาช่องที่ 3

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Milk is drunk by me.
แปลว่า นมถูกดื่มโดยฉัน

Have you been bitten by dog?
แปลว่า คุณถูกสุนัขกัดมาหรือเปล่า

The letter will be being read by him.
แปลว่า จดหมายจะถูกอ่านโดยเขา

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถสังเกตว่า passive voice คือ ประโยคที่ประธานในประโยคนั้นเป็นผู้ถูกกระทำ ซึ่งสามารถบอกข้อมูลเพิ่มเติมว่าถูกทำโดยใคร โดยใช้ by + ผู้กระทำ หรือในบางกรณีจะไม่บอก (ไม่ใช้ by + ผู้กระทำ) ก็ได้

อ่านต่อแบบละเอียด คลิก >> Active Voice & Passive Voice

แชร์เลย