สรุป การใช้ Present Perfect Tense ตัวอย่างประโยค คำแปล

Present Perfect Tense (ปัจจุบันกาลสมบูรณ์) โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ ประธาน + have, has + […]

Home/ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน/สรุป การใช้ Present Perfect Tense ตัวอย่างประโยค คำแปล

Present Perfect Tense (ปัจจุบันกาลสมบูรณ์)

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

ประธาน + have, has + กริยาช่องที่ 3 (past participle)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

We have eaten Italian food.
Has he smoked cigarettes?

หลักการใช้ Present Perfect Tense

1. ใช้ Present Perfect Tense แสดงถึงการกระทำที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต และเหตุการณ์นั้นยังคงดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน (ขณะที่พูด) และมีแนวโน้มว่าจะดำเนินต่อไปในอนาคต โดยในประโยค Present Perfect Tense มักจะมีคำว่า since, for

ตัวอย่างประโยค present perfect tense กรณีที่ 1

He has lived in Bangkok since 2015.
แปลว่า เขาอยู่ที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015

I have studied in America for four years.
แปลว่า ฉันเรียนที่อเมริกาเป็นเวลา 4 ปี

2. ใช้ Present Perfect Tense แสดงการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีต และเพิ่งเสร็จสมบูรณ์ไปไม่นาน มักมี adverb เช่น just, already, yet อยู่ในประโยค present perfect tense

ตัวอย่างประโยค present perfect tense กรณีที่ 2

I have just passed my friend’s house.
แปลว่า ฉันเพิ่งผ่านบ้านเพื่อนของฉันมา

They have already finished housework.
แปลว่า พวกเขาทำงานบ้านเสร็จแล้ว

3. ใช้ Present Perfect Tense แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต แต่ผลของเหตุการณ์นั้นยังคงมาถึงปัจจุบันในขณะที่พูด

ตัวอย่างประโยค present perfect tense กรณีที่ 3

I have read this book before.
แปลว่า ฉันเคยอ่านหนังสือเล่นนี้มาก่อน

He has opened the door.
แปลว่า เขาเปิดประตู (ผลของการกระทำคือประตูยังเปิดอยู่)

4. ใช้ Present Perfect Tense กับเหตุการณ์ที่เคยทำซ้ำๆ หลายหนในอดีต อาจจะทำต่อไปในอนาคต แต่ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเมื่อใดแน่ อาจไม่สามารถบ่งชี้เวลาได้ มักมี adverb of time ในประโยค present perfect tense เช่น many times, several times

ตัวอย่างประโยค present perfect tense กรณีที่ 4

I have been to Japan many times.
แปลว่า ฉันได้ไปญี่ปุ่นหลายครั้งแล้ว

He has read this book five times.
แปลว่า เขาอ่านหนังสือเล่มนี้ไป 5 ครั้งแล้ว

อ่านต่อแบบละเอียด คลิก >> Present Perfect Tense

แชร์เลย