คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 5

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ VOCABURALY LESSON 5 Obligation I have an obligation to […]

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

VOCABURALY LESSON 5

Obligation
I have an obligation to pay the bill.

Information
I need some information.

Represent
My friend can represent me at the meeting

Different
This car is different from the one you showed me yesterday.

Zebra crossing
It if you cross the street at the Zebra crossing is safer.

Remain
After the fire, nothing remained of the house.

Reverse
Put the car in reverse and go backwards.

Treatment
The treatment will last several months.

Appointment
I have an appointment with the doctor now.

Consultation
The consultation takes place before the treatment.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษเข้าใจมากยิ่งขึ้น

1.Obligation (n)
the contract, promise, responsibility, a thing, duty to which one is bound.
ความหมาย : ข้อผูกมัด , สัญญา
According to our obligation, you have to reimburse within this week.
แปลว่า : ตามที่เราได้ตกลงกันไว้ คุณจะต้องใช้คืนภายในสัปดาห์นี้

2. Information (n)
knowledge acquired in only manner facts: data: learning.
ความหมาย : การบอก , ข่าว , ความรู้
Could you gives me the information about life insurance?
แปลว่า : คุณสามารถช่วยให้รายละเอียดเกี่ยวกับการประกันชีวิตได้ไหมครับ

3. Represent (v)
to present a likeness of, to stand for.
ความหมาย : แทนตัว , แสดง
Anawin will represent his boss and attend the meeting at Bali.
แปลว่า : อนาวินจะเป็นตัวแทนของบริษัท เพื่อไปร่วมประชุมที่บาลี

4. Different (adj. )
not alike, dissimilar, not the same
ความหมาย : ซึ่งแตกต่างกัน
There are different kinds of fruit.
แปลว่า : มีผลไม้ที่แตกต่างกันหลายชนิด

5. zebra crossing (n)
a place with dark and white stripes like that of zebra, where street can be crossed.
ความหมาย : ทางม้าลาย
You must cross a street at a zebra crossing.
แปลว่า : คุณต้องข้ามถนนด้วยทางม้าลาย

6. Remain (v)
to stay or be left over after removal, departure: to the continue without change to condition.
ความหมาย : อยู่ , คงเป็นอยู่ , เหลืออยู่
How the jewels were stolen remains a mystery.
แปลว่า : เพชรถูกขโมยไป ยังคงเหลือไว้ก็แต่ความลึกลับเท่านั้น

7. Reverse (v)
to turn to the opposite direction or tendency.
ความหมาย : หันกลับ
Hunan As soon as he saw the police, he immediately reverse his car.
แปลว่า : ทันทีที่เขาเห็นตำรวจ เขาก็รีบหันกลับเข้าไปในรถอย่างฉับพลัน

8. Treatment (n)
the application of remedies with the aim of effecting a cure; the way of treating or dealing with a person.
ความหมาย : วิธีการปฏิบัติแก่ หรือ ต่อบุคคลหรือสิ่งใดๆ
What sort of treatment did Bob have in prison?
แปลว่า : บ๊อบปริบัติต่อบุคคลอื่นอย่างไรเมื่อเขาอยู่ในคุก

9. Appointment (n)
an arrangement to do something or meet someone.
ความหมาย : การแต่งตั้ง , การนัดหมาย
Please arrange the appointment with Mr.Owen tomorrow morning.
แปลว่า : กรุณาเตรียมการนัดหมายกับ คุณโอเว่น เช้าพรุ่งนี้ด้วยครับ

10. Consultation (n)
a meeting to discuss, decide, or plan something.
ความหมาย :การปรึกษาหารือ
I want you to arrange a small consultation among the leaders two days before the conference.
แปลว่า : ฉันต้องการให้คุณเตรียมการปรึกษาหารือ เล็กๆ น้อยๆ กับหัวหน้า 2 วัน ก่อนที่จะมีการประชุม

แชร์เลย