การสร้างเงื่อนไข If / Unless / Whether / Or else / Otherwise

ประโยคเงื่อนไขในภาษาอังกฤษ Conditionals 1. If / Unless 2. Whether … or not 3. Or else / Otherwise เรียนภาษาอังกฤษจากโครงสร้างประโยค และตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล 1. โครงสร้างการใช้ If / Unless มีหลักการใช้ดังนี้ 1.1 […]

คำเชื่อมประเภทต่างๆ ในภาษาอังกฤษ

คำเชื่อม Connectors Connector หมายถึง คำหรือวลีที่ใช้เชื่อมข้อความภายในประโยค หรือระหว่างประโยค เพื่อแสดงความสัมพันธ์ทางด้านต่างๆ เช่น ความสัมพันธ์ทางด้านเหตุผล หรือการขัดแย้งกันของประโยค หรือความแตกต่างกัน สำหรับตัวเชื่อมในบทเรียนนี้เราจะเน้นคำเชื่อมที่มักจะใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน การทำงานและการสอบ 1. Cause-result connector (คำเชื่อมแสดงเหตุและผล) ได้แก่ So, Therefore, Thus, Consequently, As a result, […]

ประโยคอุทานในภาษาอังกฤษ แสดงความประหลาดใจ

ประโยคอุทาน การอุทานในภาษาอังกฤษ แสดงความประหลาดใจ Exclamations การอุทานแสดงความแปลกใจ ประหลาดใจ เป็นภาษาอังกฤษ มีโครงสร้างประโยคที่นิยมใช้ดังนี้ คือ 1. How + Adjective / Adverb 2. What + (a / an) + (Adjective) + Noun […]

การบอกปริมาณ โดยไม่ระบุจำนวน ในภาษาอังกฤษ

บทเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการบอกปริมาณโดยไม่ระบุจำนวนแบบเฉพาะเจาะจง Indefinite Quantities การบอกปริมาณที่ไม่เจาะจง ในภาษาอังกฤษ 1. None = ไม่มี เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค None of the students receive the prize. แปลว่า ไม่มีนักเรียนคนใดได้รับรางวัล It’s none of your business. […]

No Picture

การใช้ If I do กับ If I did

การใช้ if ในภาษาอังกฤษ If I do … และ If I did … ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ การใช้ if ตัวอย่างสถานการณ์ Peter has lost his watch. He thinks it may […]

No Picture

เมื่อไหร่ต้องใช้ หรือ ไม่ต้องใช้ the

การใช้ The ในภาษาอังกฤษ เมื่อไหร่ที่จะต้องใช้ หรือไม่ต้องใช้ ** เราใช้ the นำหน้าคำนามเมื่อสิ่งนั้นมีจำนวนอยู่เพียงแค่หนึ่งเดียว เช่น – What is the longest river in the world? แปลว่า แม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกคืออะไร – The earth goes […]

No Picture

Paraphrase การถอดความ การกล่าวซ้ำความ

การกล่าวซ้ำความ (paraphrase) paraphrase การแปลความ, การถ่ายความ, การถอดความ to repeat something written or spoken using different words Paraphrase หมายถึง การกล่าวซ้ำความ โดยใช้คำพูดที่ช่วยให้ความหมายของถ้อยคำที่แสดงอยู่ชัดเจน หรือเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เช่น – The urchin ran away. […]

No Picture

การใช้ should / shouldn’t / must ตัวอย่างประโยค พร้อมแปล

การใช้ should shouldn’t must ** ผู้เรียน สามารถใช้ should เพื่อให้คำแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็น เช่น ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ – You look tired. You should go to bed. แปลว่า คุณดูเหนื่อยนะ คุณควรไปนอน A: […]