หลักการใช้ Past perfect continuous tense โครงสร้าง และตัวอย่างประโยค

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย Past perfect continuous tense (อดีตกาลสมบูรณ์ต่อเนื่อง) โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ (Structure) ประธาน + had + been + กริยาเติม ing คำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรทราบ When แปลว่า เมื่อ Before แปลว่า ก่อน […]

หลักการใช้ Past perfect tense โครงสร้าง และตัวอย่างประโยค

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย Past perfect tense (อดีตกาลสมบูรณ์) โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ (Structure) ประธาน + had + กริยาช่องที่ 3 คลิปวิดีโอ สอนการใช้ Tense คำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ When แปลว่า เมื่อ Before แปลว่า ก่อน After […]

หลักการใช้ Past continuous tense โครงสร้าง และตัวอย่างประโยค

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย Past continuous tense (อดีตกาลต่อเนื่อง) โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ (Structure) ประธาน + Verb to be ช่องที่ 2 (was / were) + กริยาเติม ing คลิปวิดีโอ สอนการใช้ Tense คำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ […]

หลักการใช้ Past simple tense โครงสร้าง และตัวอย่างประโยค

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย Past simple tense (อดีตกาลปกติ) โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ (Structure) ประธาน + กริยาช่อง 2 คลิปวิดีโอ สอนการใช้ Tense คำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ In the past แปลว่า ในอดีต In 2016 แปลว่า ในปี […]

หลักการใช้ Present perfect continuous tense โครงสร้าง และตัวอย่างประโยค

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย Present perfect continuous tense (ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ต่อเนื่อง) โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ (Structure) ประธาน + have / has + been + คำกริยาเติม ing คลิปวิดีโอ สอนการใช้ Tense คำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรทราบ Since […]

หลักการใช้ Present perfect tense โครงสร้าง และตัวอย่างประโยค

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย Present perfect tense (ปัจจุบันกาลสมบูรณ์) โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ (Structure) ประธาน + have / has + กริยาช่องที่ 3 คลิปวิดีโอ สอนการใช้ Tense คำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ Just แปลว่า เพิ่งจะ Already แปลว่า […]

หลักการใช้ Present continuous tense โครงสร้าง และตัวอย่างประโยค

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ Present continuous tense (ปัจจุบันกาลต่อเนื่อง) โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ (Structure) ประธาน + Verb to be (ผันตามประธาน) + คำกริยาเติม ing คลิกอ่าน >> การเติม ing คลิปวิดีโอ สอนการใช้ Tense คำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ที่พบในประโยค Present continuous […]

หลักการใช้ Present simple tense โครงสร้าง และตัวอย่างประโยค

สรุปเนื้อหา Present simple tense (ปัจจุบันกาลปกติ) โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ (Structure) ประธาน + กริยาช่องที่ 1 ผันตามประธาน คลิกอ่าน >> การเติม s, es คลิปวิดีโอ สอนการใช้ Tense คำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ที่พบในประโยค Present simple tense Generally […]

การสร้างเงื่อนไข If / Unless / Whether / Or else / Otherwise

ประโยคเงื่อนไขในภาษาอังกฤษ Conditionals 1. If / Unless 2. Whether … or not 3. Or else / Otherwise เรียนภาษาอังกฤษจากโครงสร้างประโยค และตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล 1. โครงสร้างการใช้ If / Unless มีหลักการใช้ดังนี้ 1.1 […]