เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร

allow permit let ต่างกันอย่างไร อนุญาต ยินยอม ปล่อยไป

AllowPermitLetEnglishVocabAjarnTonAmorn
Allow, permit or let?

ในภาษาอังกฤษ ทั้งสามคำนี้คือ allow, permit และ let ให้ความหมายเหมือนกัน คือหมายถึง การยินยอม ให้อนุญาต หรือปล่อยให้เกิดขึ้น ปล่อยให้เป็นไป (give permission or make it possible for somebody to do or have something) แต่ในการใช้ อาจมีความแตกต่างกันในด้านของความรู้สึกดังนี้

* Permit เป็นทางการมากกว่า allow
* Allow เป็นทางการมากกว่า let

ดังนั้นเรียงลำดับความเป็นทางการจากมากไปน้อยได้ ดังนี้
Permit >> allow >> let

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

* การใช้ permit

[ + v. -ing]
– The prison authorities permit visiting only once a month.
แปลว่า ผู้คุมเรือนจำอนุญาตให้เยี่ยมเพียงเดือนละครั้ง

[ + obj + to infinitive ]
– The security system will not permit you to enter without the correct password.
แปลว่า ระบบรักษาความปลอดภัยไม่อนุญาตให้คุณเข้าโดยปราศจากรหัสผ่านที่ถูกต้อง

* การใช้ allow

– You’re not allowed to talk during the exam.
แปลว่า คุณไม่ได้รับอนุญาตให้คุยระหว่างสอบ

– Pets aren’t allowed in this hotel.
แปลว่า สัตว์เลี้ยงไม่ได้รับอนุญาต(ให้เข้ามา)ในโรงแรมนี้

– Don’t allow your problems to dominate your life.
แปลว่า อย่ายินยอมให้ปัญหาต่างๆ ครอบงำชีวิตคุณ

* การใช้ let

[let + infinitive without to]

– We don’t let employees use the office telephone for personal calls.
แปลว่า เราไม่ให้ลูกจ้างใช้โทรศัพท์สำนักงานโทรฯ เรื่องส่วนตัว

– Let your shoes dry completely before putting them on.
แปลว่า ปล่อยให้รองเท้าของคุณแห้งก่อนที่จะสวมใส่

* ข้อควรระวัง
เราจะไม่ใช้ passive กับ let [แต่ permit กับ allow ใช้ได้]

อ่านเพิ่มบทเรียน active & passive

 กดติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 กดติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajarn.tonamorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn
คลิกขอเข้ากลุ่มเลย เพื่อนเพียบ!

เรียนภาษาอังกฤษฟรี ทุกระดับ ตั้งแต่พื้นฐาน
 เรียนภาษาอังกฤษ
 เว็บบอร์ดถาม-ตอบภาษาอังกฤษฟรี

ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน
การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ รวมประโยคเด็ดเพียบ
ตัวย่อภาษาอังกฤษ ที่เจอในการทำงาน & แชท
 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คำ
 คำศัพท์อาชีพ 108 พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
สำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
 การประสมคำ เทียบอักษร เทียบเสียง อังกฤษ-ไทย
 ส่วนประกอบของคำในประโยค (Part of speech)