การใช้ by ใน passive voice พร้อมตัวอย่างประโยค คำแปล

การใช้ by ในประโยค passive voice โดยปกติแล้วในประโยคภาษาอังกฤษแบบ passive voice ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ by […]

การใช้ by ในประโยค passive voice

โดยปกติแล้วในประโยคภาษาอังกฤษแบบ passive voice ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ by + ผู้กระทำ (agent) ไว้ที่ท้ายประโยค เพื่อบอกข้อมูลว่าใครเป็นผู้กระทำกริยานั้น แต่สำหรับในกรณีที่ไม่ต้องการเน้นผู้กระทำ อาจเป็นเพราะผู้กระทำนั้นไม่ได้มีความสำคัญที่จะต้องให้ข้อมูล หรือเป็นที่รู้กันอยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ by ในประโยค passive voice ประโยคนั้น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ การใช้ by ใน passive voice

The new street was opened by the Mayor.
แปลว่า ถนนใหม่ถูกเปิดโดยนายกเทศมนตรี

จากตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษนี้ จำเป็นที่จะต้องใช้ by + ผู้กระทำ (agent) ในประโยค passive voice เพื่อบอกว่าถนนใหม่ที่สร้างขึ้นถูกเปิดใช้งานโดยใคร ในที่นี้ผู้กระทำการเปิดถนนคือ the Mayor (นายกเทศมนตรี)

สำหรับประโยคภาษาอังกฤษ passive voice ที่ไม่ต้องการเน้นว่าใครเป็นผู้กระทำ เช่น

Jasmine rice is grown in Thailand.
แปลว่า ข้าวหอมมะลิถูกปลูกในประเทศไทย

จากตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษนี้ ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ by + ผู้กระทำ (agent) ในประโยค [Jasmine rice is grown in Thailand by farmers.] เพราะสำหรับข้อมูลในประโยคนี้ น่าจะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า ข้าวจะต้องถูกปลูกโดยชาวนา จึงไม่จำเป็นที่จะต้องใส่คำว่า by farmers

ข้อควรรู้เพิ่มเติมสำหรับ การใช้ by ในประโยค passive voice

ถ้าในประโยคภาษาอังกฤษนั้น ผู้กระทำกริยาเป็นสรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะ (indefinite pronoun) เช่น someone, somebody, something, anyone, anybody, anything, nothing,… ไม่จำเป็นที่จะต้องระบุโดยใส่ by ลงไปในประโยค passive voice นั้น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ passive voice ที่ไม่ใช้ by

Active voice : Someone stole her purse.
Passive voice : Her purse was stolen. ไม่ต้องบอกว่า Her purse was stolen by someone.

แชร์เลย