การใช้ Interjection (คําอุทาน) ภาษาอังกฤษ

Interjection เป็นคำ วลี หรือประโยคที่อุทาน หรือพูดออกมาเพื่อแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ ตกใจ เจ็บปวด ตื่นเต้น โกรธ สนุกสนาน […]

Interjection
เป็นคำ วลี หรือประโยคที่อุทาน หรือพูดออกมาเพื่อแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ ตกใจ เจ็บปวด ตื่นเต้น โกรธ สนุกสนาน โดยมีเครื่องหมาย ! (Exclamation Mark) ปิดท้าย ตัวอย่างเช่น Oh! Ah! Yum! Hooray! That’s amazing!

Interjection เวลาอยู่ในประโยคมักวางไว้ข้างหน้าสุด โดยมีเครื่องหมาย ! (Exclamation Mark) หรือ , (Comma)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Hey! Come on!
Oh, That is a surprise.
Good! now we can move on.
Wow! I won the game!

Interjection ที่ตามหลังด้วย , จะเป็นการอุทานแบบเบาๆ ไม่รุนแรงนัก ถ้าตามหลังด้วยเครื่องหมาย ! ชื่อถึง อารมณ์ ความรู้สึก หรือความประหลาดใจอย่างมาก
Interjection ที่ขึ้นต้นด้วย What และ How วิธีการใช้ดังนี้

What + a….!

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

What a pity!
What a shame!
What a mess!
What a relief!
What a nuisance!

What + a (an) + adjective ดูหนัง+ คํานามเอกพจน์นับได้

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

What a beautiful day!
What an amazing car!
What a kind man!
What a beautiful flower!
What a pleasant surprise!

What + a (an) + adjectiveคํานามเอกพจน์นับได้ + ประธาน + กิริยา!

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

What a beautiful day it is!
What an amazing car you have!
What a beautiful smile she has!

What + a (an) + adjectiveคํานามเอกพจน์นับไม่ได้ (+ ประธาน + กิริยา)!

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

What pleasant weather!
What bad luck!
What bad luck they had!

What + adjective + คำนามพหูพจน์

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

What lovely children!
What beautiful flowers!

What + adjective + คำนามพหูพจน์ + ประธาน + กริยา!

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

What stupid things you say!
What interesting books they are!

How + adjective!

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

How sweet!
How lovely!
How amazing!
How nice!
How fast!

How + adjective/adverb + ประธาน + กริยา!

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

How nice it is!
How cold it is!
How fast the train goes!
How foolish she is! How beautifully she sang!Everyone was delighted.

How + adjective + กริยา + ประธาน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

How clever am I!
How crazy is that!

“How adjective + กริยา + ประธาน” การอุทานแบบนี้มักจะพบใน American English

Interjection ที่ใช้ so และ such ร่วมอยู่ด้วย
so + adjective!

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

You are so smeet!
She is so beautifull!
He is so kind!

such + a/an + (adjective) + คํานามเอกพจน์นับได้!

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Such a great experience!
He is such a nice boy!

such + (adjective) + คํานามเอกพจน์นับไม่ได้หรือคำนามพหูพจน์!

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

They are such kind people!
He talks such rubbish!

นอกจากใช้สื่ออารมณ์ความรู้สึกต่างๆแล้ว interjection ยังสามารถนำมาใช้เพื่อการอวยพร โห่ร้อง หรือแสดงความชื่นชมยินดีได้อีกด้วย

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ เช่น

Long live the king!
Have a good trip!
Good luck for you all!

แชร์เลย