การใช้ no none any แตกต่างกันอย่างไร เหมือนอย่างไร ใช้อย่างไร ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

เรียนการใช้ no, none, any เหมือน หรือ แตกต่างกันอย่างไร ใช้อย่างไร ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ อธิบายเปรียบเทียบ […]

เรียนการใช้ no, none, any เหมือน หรือ แตกต่างกันอย่างไร ใช้อย่างไร ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ อธิบายเปรียบเทียบ

คำปฏิเสธซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษมักสับสนวิธีการใช้ และข้อแตกต่างของแต่ละคำ มักจะมีคำว่า
– no
– none
– nothing
– nobody
– no one
– nowhere เป็นต้น

ซึ่งผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้คำเหล่านี้ขึ้นต้นประโยคภาษาอังกฤษได้ครับ หรือจะใช้แค่เพียงคำเดียวโดดๆ ก็ยังได้

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

No cars are allowed in the city center.
None of this money is mine.

A: What did you say?
B: Nothing.

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Nobody came to visit me while I was in hospital.
หรือ
No one came to visit me while I was in hospital.

A: Where are you going?
B: Nowhere.

ผู้เรียนสามารถใช้คำพวกนี้ตามหลังคำกริยา โดยเฉพาะ be กับ have ครับ เช่น

– There’s nobody living there.
– She had no difficulty finding a job.

การใช้ no, nothing, nobody,… เพื่อให้ความหมายเหมือน not + any, anything, anybody,… เช่น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– We have not got any money. หรือ
= We have got no money.

– He did not say anything. หรือ
= He said nothing.

– I did not tell anybody about my plans. หรือ
= I told nobody about my plans.

ข้อควรระวัง

เมื่อใช้ no, nothing, nobody,… เพื่อให้ความหมายปฏิเสธ อย่าใช้คำกริยารูปปฏิเสธซ้ำอีก เช่น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– ฉันไมได้พูดอะไร
= I said nothing.
ไม่ใช่ I did not say nothing.

– ไม่มีใครบอกอะไรฉันเลย
= Nobody tells me anything.
ไม่ใช่ Nobody does not tell me anything.

เปรียบเทียบการใช้ no และ none

ผู้เรียนสามารถใช้ no + คำนาม โดยให้ความหมายแทนการใช้ not a และ not any ครับ โดยเราจะไม่ใส่ a หรือ any ซ้ำเข้าไปอีก เช่น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I had to walk home because there was no bus.
= ฉันต้องเดินกลับบ้าน เพราะว่าไม่มีรถประจำทางสักคัน
* ไม่ต้องใช้ a อีก เพราะ there was no bus = there wasn’t a bus

– I have got no time.
= ฉันไม่มีเวลาเลย
* ไม่ต้องใช้ any อีก เพราะให้ความหมายในตัวไปแล้ว

ใช้ none โดยไม่มีคำนามตามหลัง เช่น

A: How much money have you got?
= คุณมีเงินเท่าไร

B: None.
= ไม่มี
* ในที่นี้ความหมาย = no money

 แบบฝึกหัด การใช้ no / none / any

บทเรียนภาษาอังกฤษน่าอ่าน:
 การใช้ some และ any แตกต่างกันอย่างไร
 so และ such ต่างกันอย่างไร วิธีการใช้ ตัวอย่างประโยค

แชร์เลย