การเปลี่ยนประโยค active เป็น passive voice เมื่อมีกรรม 2 ตัว

หลักการเปลี่ยนประโยคจาก active voice เป็น passive voice ในกรณีที่มีกรรม 2 ตัว ในประโยคภาษาอังกฤษที่มีกรรม […]

หลักการเปลี่ยนประโยคจาก active voice เป็น passive voice ในกรณีที่มีกรรม 2 ตัว

ในประโยคภาษาอังกฤษที่มีกรรม 2 ตัว คือ กรรมตรง (Direct object) และกรรมรอง (Indirect object) การทำให้เป็นประโยค passive voice นั้นสามารถทำได้ 2 วิธี ขึ้นอยู่กับความต้องการในการสื่อสารว่าต้องการเน้นกรรมตรงหรือเน้นกรรมรอง โดยนำสิ่งที่ต้องการเน้นขึ้นต้นประโยค

วิธีเปลี่ยนโครงสร้างประโยคจาก active voice เป็น passive voice เมื่อมีกรรม 2 ตัว

1. นำกรรมตรง (Direct object) มาเป็นประธานในประโยค

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

Direct object + verb to be + verb 3 + to/for + indirect object

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Active voice : Mario gives me some flowers.
Passive voice : Some flowers are given to me by Mario.

2. นำกรรมรอง (Indirect object) มาเป็นประธานในประโยค

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

Indirect object + verb to be + verb 3 + direct object

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Active voice : Peter read me a poem.
Passive voice : I was read a poem by Peter.

แชร์เลย