การเปลี่ยน active voice เป็น passive voice พร้อมตัวอย่าง

หลักการเปลี่ยน active voice เป็น passive voice พร้อมตัวอย่างประโยค 1. นำกรรมของประโยค active […]

หลักการเปลี่ยน active voice เป็น passive voice พร้อมตัวอย่างประโยค

1. นำกรรมของประโยค active voice ไปเป็นประธานในประโยค passive voice

2. นำประธานในประโยค active voice ไปเป็นกรรมในประโยค passive voice โดยใส่คำบุพบท by นำหน้า (เพื่อบอกว่ากระทำโดยใคร)

3. ใช้ verb to be ตาม tense เดิม ของประโยค active voice มานำหน้ากริยาแท้ในประโยค

4. เปลี่ยนกริยาแท้ในประโยค active voice โดยเมื่อนำมาทำเป็น passive voice จะต้องใช้กริยาแท้นั้นในรูปของคำกริยาช่องที่ 3 และอยู่หลัง verb to be ที่กล่าวไว้ในข้อ 3

5. ถ้าหากในประโยค active voice มีกรรม 2 ตัว (กรรมตรง และ กรรมรอง) อาจใช้ตัวใดตัวหนึ่งเป็นประธานในประโยค passive voice ก็ได้ เช่น

ประโยค active voice

He gave me a radio.
แปลว่า เขาให้วิทยุแก่ฉัน

เปลี่ยน active voice เป็นประโยค passive voice ได้ดังนี้

5.1 A radio was given to me by him. หรือ
5.2 I was given a radio by him.

6. ถ้าในประโยค active voice มีคำกริยาที่เกี่ยวกับความนึกคิด เช่น think, brlieve, hope, consider เวลาที่จะเปลี่ยนเป็น passive voice จะต้องใช้ infinitive with to เช่น

ประโยค active voice : I believe that men are clever than women.
ประโยค passive voice : Men are believed to be clever than women.

อ่านต่อแบบละเอียด คลิก >> Active Voice & Passive Voice

แชร์เลย