เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร

Noun Phrase กับ Noun Clause คืออะไร

Noun Phrase กับ Noun Clause คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร

Noun Phrase คือ นามวลี

กลุ่มคำที่ประกอบขึ้นจากคำต่างๆ ตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป โดยมีคำนาม (noun) หรือสรรพนาม
(pronoun) เป็นคำหลัก และมีส่วนขยาย (modifier) มาช่วยขยายคำหลักให้ได้ใจความมากยิ่งขึ้น
แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนประโยค

Noun Clause คือ นามานุประโยค

อนุประโยคที่ทำหน้าที่เหมือนคำนาม ซึ่ง Noun Clause สามารถเป็นประธานของกริยา กรรม
ของกริยา หรือกรรมของบุพบทก็ได้ โดยมักขึ้นต้นด้วยคำว่า

what, when, where, why, which, who, whom, whose, whether, how, that