สรุปโครงสร้าง การใช้ Active และ Passive Voice

Active and Passive Voice ในทาง Grammar (ไวยากรณ์) นั้น คำว่า Voice […]

Active and Passive Voice

ในทาง Grammar (ไวยากรณ์) นั้น คำว่า Voice ไม่ได้หมายถึง เสียง แต่หมายถึง วิธีการพูด ในภาษาอังกฤษ วิธีการพูดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Active Voice และ Passive Voice นั่นก็คือ ประธานเป็นผู้กระทำกริยานั้นเอง และ ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ

Active Voice
คือ รูปกริยาที่ประธานนั้นเป็นผู้กระทำ หรือแสดงกริยานั้นโดยตรง มีโครงสร้างดังต่อไปนี้
Subject + Predicate (Verb + Object)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Jack fixed the window.

Passive Voice
คือ รูปกริยาที่ประธานนั้นเป็นฝ่ายถูกกระทำจากผู้อื่น โดยประโยค Passive Voice นั้น จะเน้นให้ความสำคัญกับสิ่งที่ถูกกระทำเป็นสำคัญ มีโครงสร้างดังต่อไปนี้
Subject + be (is, am , are, was, were, been) + V3 (+by + agent หรือ ผู้กระทำ)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The window was fixed.

จากประโยคตัวอย่าง Passive ข้างบน จะเห็นได้ว่า ไม่มีการระบุผู้กระทำเลยว่าใครเป็นคนทำการ fixed เราสามารถ ละผู้กระทำได้ หากทราบอยู่แล้วว่าใครเป็นผู้กระทำ
นอกจากนี้ เราจะใช้ประโยค Passive แทน Active เมื่อต้องการเน้นผู้ถูกกระทำ หรือเมื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้กระทำ เช่น ปากกาเราถูกขโมย เราก็จะพูดว่า My pen was stolen. มากกว่าพูดว่า A thief stole my pen.

และบ่อยครั้ง เราจะเห็นได้ทั้ง Active Voice และ Passive Voice อยู่ภายในประโยคเดียวกัน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Two men escaped from prison yesterday, but were captured immediately.
ในภาษาพูดมักใช้กริยา get แทน be เมื่อพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Mike got run over by a car while he was crossing the street.

ในประโยค Passive Voice เมื่อมีคำวิเศษณ์บอกอาการ (Adverb of Manner) ตัวอย่างเช่น well, badly, etc. อยู่ในประโยค มักวางไว้หน้า V3

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The work was well done (by them).

และวิธีที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบว่าประโยคนั้นควรอยู่ในรูป Active Voice หรือ Passive Voice ให้ดูที่ประธานว่าเป็นคนหรือไม่ ถ้าเป็นคนส่วนใหญ่จะอยู่ในรูป Active Voice ยกเว้นในกรณีที่ถูกลงโทษ ถูกฆ่า ถูกปล้น ถูกโจมตี หรือ ถูกยิง เป็นต้น แต่ถ้าเป็นสิ่งของหรือสถานที่ มักใช้รูปประโยค Passive Voice เป็นส่วนใหญ่

บทเรียนที่ควรอ่านต่อ คลิก
>> การเปลี่ยนประโยค active voice เป็น passive voice
>> โครงสร้างประโยค passive voice ทั้ง 12 tense พร้อมตัวอย่าง

แชร์เลย