Active voice คืออะไร

Active voice คือ กัตตุวาจก เป็นประโยคภาษาอังกฤษที่มีประธานเป็นผู้แสดง หรือเป็นผู้กระทำกริยานั้นๆ ด้วยตัวเอง ซึ่งมีโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ ดังนี้ Subject […]

Active voice คือ กัตตุวาจก เป็นประโยคภาษาอังกฤษที่มีประธานเป็นผู้แสดง หรือเป็นผู้กระทำกริยานั้นๆ ด้วยตัวเอง ซึ่งมีโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ ดังนี้

Subject + Verb (ประธาน + กริยา)

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษแบบย่อ คือ
S. + V.

โดยทั่วไป สามารถเขียนโครงสร้างประโยคออกเป็นแบบต่างๆ แบ่งตามกาลเวลา และขึ้นอยู่กับความรู้สึกหรือความหมายที่ต้องการสื่อ โดยในภาษาอังกฤษจะใช้หลักโครงสร้าง tense ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะแบ่งเป็น 12 tense ซึ่งเป็นโครงสร้างสำหรับอดีต 3 แบบ ปัจจุบัน 3 แบบ และอนาคต 3 แบบ

โครงสร้างพื้นฐานสำหรับปัจจุบัน คือ
Present simple

โครงสร้างพื้นฐานสำหรับอดีต คือ
Past Simple

โครงสร้างพื้นฐานสำหรับอนาคต คือ
Future Simple

แชร์เลย