หลักการใช้ Present simple tense โครงสร้าง และตัวอย่างประโยค

สรุปเนื้อหา Present simple tense (ปัจจุบันกาลปกติ) โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ (Structure) ประธาน + กริยาช่องที่ 1 […]

Present Simple Tense ภาษาอังกฤษ
Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/หลักการใช้ Present simple tense โครงสร้าง และตัวอย่างประโยค

สรุปเนื้อหา Present simple tense (ปัจจุบันกาลปกติ)

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ (Structure)
ประธาน + กริยาช่องที่ 1 ผันตามประธาน
คลิกอ่าน >> การเติม s, es

คลิปวิดีโอ สอนการใช้ Tenseคำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ที่พบในประโยค Present simple tense

Generally แปลว่า โดยทั่วๆ ไป
Often แปลว่า บ่อยๆ
Always แปลว่า สม่ำเสมอ
Usually แปลว่า ตามปกติ
Sometimes แปลว่า บางครั้ง
Occasionally แปลว่า บางครั้ง
Now and then แปลว่า บางครั้ง
Now and again แปลว่า บางครั้ง
Rarely แปลว่า นานๆ ครั้ง
Hardly แปลว่า นานๆ ครั้ง, ไม่ค่อยที่จะ…
Seldom แปลว่า นานๆ ครั้ง, ไม่ค่อยที่จะ…
Every day แปลว่า ทุกวัน
Every week แปลว่า ทุกสัปดาห์
Every month แปลว่า ทุกเดือน
Every Wednesday แปลว่า ทุกวันพุธ
Never แปลว่า ไม่เคย
Once a day แปลว่า วันละ 1 ครั้ง
Twice a day แปลว่า วันละ 2 ครั้ง
Three times a day แปลว่า วันละ 3 ครั้ง
Four times a day แปลว่า วันละ 4 ครั้ง

หลักการใช้ Present simple ใช้ยังไง ใช้เมื่อไร ใช้คู่กับ อะไร?

1. ผู้เรียนภาษาอังกฤษ สามารถใช้ present simple tense สำหรับเหตุการณ์ที่เป็นความจริงตามธรรมชาติ หรือเป็นหลักความจริงตามหลักวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Elephants are the world’s largest land animals now living.
แปลว่า ช้างเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดของโลกที่ยังมีชีวิตอยู่

Light travels faster than sound
แปลว่า แสงเดินทางเร็วกว่าเสียง

The sun rises in the east and sets in the west
แปลว่า พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตก

His name is Tony.
แปลว่า ชื่อของเขาคือโทนี่

There are seven days in a week.
แปลว่า มี 7 วันใน 1 สัปดาห์

Water boils at 100 Celsius.
แปลว่า น้ำเดือดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส

The Earth goes round the Sun.
แปลว่า โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์

2. ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ present simple tense กับเหตุการณ์ที่มีลักษณะเป็นกิจวัตรประจำวัน เป็นลักษณะนิสัย

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

A and B never drive to work.
แปลว่า เอและบี ไม่เคยขับรถไปทำงาน

I usually drink fresh milk.
แปลว่า ฉันดื่มนมสดเป็นประจำ

He plays tennis every day.
แปลว่า เขาเล่นเทนนิสทุกวัน

It seldom rains in the evening.
แปลว่า ฝนไม่ค่อยตกในตอนเย็น

They hardly drink coffee in the morning.
แปลว่า พวกเขาแทบจะไม่ดื่มกาแฟในตอนเช้าเลย

Tony is a teacher from Thailand.
แปลว่า โทนี่เป็นครูจากประเทศไทย

I usually go for a walk in the evening.
แปลว่า ฉันมักจะออกไปเดินเล่นในตอนเย็น

She usually goes for a walk in the evening.
แปลว่า หล่อนมักจะออกไปเดินเล่นในตอนเย็น

We always eat healthy food.
แปลว่า พวกเราทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเสมอ

He always eats healthy food.
แปลว่า เขาทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเสมอ

3. ใช้ Present simple กับเหตุการณ์ที่ได้กำหนดไว้เป็นตารางเวลาหรือแผนการ กำหนดการล่วงหน้าที่ได้กำหนดไว้แล้ว

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

The plane arrives at 8.15 a.m. tomorrow.
แปลว่า เครื่องบินมาถึงพรุ่งนี้เวลา 8 โมง 15 นาที

4. ใช้ Present simple กับเหตุการณ์ที่เป็นความจริงในขณะที่พูด

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I have many friends.
แปลว่า ฉันมีเพื่อนมากมาย

He has many friends.
แปลว่า เขามีเพื่อนมากมาย

5. ใช้ Present simple กับ Stative verb (กริยาที่ไม่ได้แสดงการเคลื่อนไหวให้เห็น แต่แสดงสภาวะ)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

You seem very quiet today.
แปลว่า วันนี้คุณดูเงียบๆ นะ

6. Present simple ใช้คู่กับ ประโยคเงื่อนไข (Conditional sentence) แบบที่ 1 โดยใช้ใน Subordinate Clause (อนุประโยค)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

If I have time, I will go abroad.
แปลว่า ถ้าฉันมีเวลา ฉันจะไปต่างประเทศ

เมื่อผู้เรียนได้เรียนโครงสร้างประโยคบอกเล่าของ present simple tense แล้ว ผู้เรียนสามารถทำประโยคปฏิเสธของ present simple tense ได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

การทำประโยคปฏิเสธ Present simple แบบที่ 1

เมื่อภาคแสดงเป็นคำกริยา ให้ใช้ verb to do ช่วย โดยถ้าประธานเป็นบุรุษที่ 3 เอกพจน์ จะใช้ does แล้วเติม not หน้าคำกริยาแท้ในประโยค (และไม่ต้องผันกริยาแท้อีกแล้ว)

อ่านเพิ่มเติม คลิก >> คำสรรพนามบุรุษที่ 1, 2, 3

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

He doesn’t play tennis every day.
แปลว่า เขาไม่ได้เล่นเทนนิสทุกวัน

การทำประโยคปฏิเสธ Present simple แบบที่ 2

ถ้าหากภาคแสดงเป็น verb to be ผู้เรียนสามารถเติม not หลัง verb to be ได้เลย

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Chompoo is not a teacher.
แปลว่า ชมพู่ไม่ใช่ครู

ผู้เรียนสามารถทำประโยคคำถามของ present simple tense ได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

การทำประโยคคำถาม Present simple แบบที่ 1

เมื่อภาคแสดงเป็นคำกริยา ให้ใช้ verb to do ช่วย โดยถ้าประธานเป็นบุรุษที่ 3 เอกพจน์ จะใช้ Does วางหน้าประโยค (และไม่ต้องผันกริยาแท้อีกแล้ว)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Does he play tennis every day?
แปลว่า เขาเล่นเทนนิสทุกวันหรือเปล่า

Do you play tennis every day?
แปลว่า คุณเล่นเทนนิสทุกวันหรือเปล่า

การทำประโยคคำถาม Present simple แบบที่ 2

ถ้าหากภาคแสดงเป็น verb to be ผู้เรียนสามารถนำ verb to be มาไว้หน้าประโยคได้เลย

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Are you a teacher?
แปลว่า คุณเป็นครูใช่ไหม

อ่านเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม:

Tense ในตระกูล Present (ปัจจุบัน)

 present simple tense
 present continuous tense
 present perfect tense
 present perfect continuous tense

Tense ในตระกูล Past (อดีต)

 past simple tense
 past continuous tense
 past perfect tense
 past perfect continuous tense

Tense ในตระกูล Future (อนาคต)

 future simple tense
 future continuous tense
 future perfect tense
 future perfect continuous tense

แชร์เลย