การใช้ How old ตัวอย่างประโยคพร้อมแปล

การใช้ How old สำหรับประโยคคำถามในภาษาอังกฤษ How old …? คำแสดงคำถามภาษาอังกฤษ แปลว่า อายุเท่าไหร่ […]

การใช้ How old สำหรับประโยคคำถามในภาษาอังกฤษ

How old …? คำแสดงคำถามภาษาอังกฤษ แปลว่า อายุเท่าไหร่ / อายุกี่ปี

สิ่งที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรทำความเข้าใจ

ถ้าแยกเป็นคำออกมา จะได้คำว่า How จะแปลว่าอย่างไร, old จะแปลว่าเก่า หรือแก่ แต่เมื่อนำมารวมกันและแปลเป็นภาษาไทย ภาษาไทยจะใช้คำว่า อายุเท่าไหร่ หรือ เก่าแก่เท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับว่าใช้กับคน สัตว์ สิ่งของ หรือ สถานที่ ซึ่งสามารถแปลได้ว่า อายุเท่าไหร่ หรือ อายุกี่ปี นั่นเอง

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

How old are you?
แปลว่า คุณอายุเท่าไหร่

How old is Tony?
แปลว่า โทนี่อายุเท่าไหร่[ใช้คำนามชี้เฉพาะ คือ Tony]

How old is he?
แปลว่า เขาอายุเท่าไร[ใช้คำสรรพนามแทนคำนาม คือ he]

How old is Paula?
แปลว่า พอลล่าอายุเท่าไหร่

How old is she?
แปลว่า หล่อนอายุเท่าไร

How old are they?
แปลว่า พวกเขาอายุเท่าไหร่

How old is it?
แปลว่า มันมีอายุเท่าไหร่ / มันมีอายุกี่ปี

How old is your house?
แปลว่า บ้านของคุณอายุกี่ปี

How old are those building?
แปลว่า ตึกพวกนั้นอายุกี่ปี

การตอบคำถามที่ถามด้วย How old …?

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
คำนามหรือคำสรรพนาม + Verb to be + อายุ [+ year(s) old.]

ตัวอย่างการตอบ

I am nineteen years old. หรือ I am nineteen.
แปลว่า ฉันอายุสิบเก้าปี

He is fifteen years old. หรือ He is fifteen.
แปลว่า เขาอายุสิบห้าปี

แชร์เลย