Reflexive Pronoun สรรพนามตนเอง

Reflexive Pronoun สรรพนามตนเอง Reflexive Pronoun สรรพนามตนเอง หรือสรรพนามสะท้อนกลับ คือ สรรพนามที่สะท้อนให้เห็นการกระทำของประธาน (Subject) […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/Reflexive Pronoun สรรพนามตนเอง

Reflexive Pronoun สรรพนามตนเอง

Reflexive Pronoun สรรพนามตนเอง หรือสรรพนามสะท้อนกลับ คือ สรรพนามที่สะท้อนให้เห็นการกระทำของประธาน (Subject) เพื่อเน้นประธานว่าเป็นผู้กระทำสิ่งนั้นด้วยตัวเอง หลักในการสังเกตคําสรรพนามประเภทนี้คือ ให้ดูคำลงท้าย -self เมื่อเป็นเอกพจน์ และ -selves เมื่อเป็นพหูพจน์ ดังตารางสรุปต่อไปนี้

ตารางสรุป Reflexive Pronoun (สรรพนามตนเอง / สรรพนามสะท้อนกลับ)

เอกพจน์ พหูพจน์
myself ตัวฉันเอง
yourself ตัวคุณเอง
himself ตัวเขาเอง
herself ตัวหล่อนเอง
itself ตัวมันเอง
ourselves ตัวพวกเราเอง
yourselves ตัวพวกคุณเอง


themselves ตัวพวกเขา/พวกมันเอง

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

I blame myself for this mistake.
แปลว่า ฉันตำหนิตัวฉันเอง สำหรับความผิดพลาดนี้

She blame herself for the mistake.
แปลว่า หล่อนตำหนิตัวหล่อนเอง สำหรับความผิดพลาดนั้น

สิ่งที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้

Reflexive Pronoun จะเป็นการรเน้นว่าประธานเป็นผู้กระทำกริยานั้นๆ เอง โดยตำแหน่งในการวางจะวางไว้ติดกับประธานหรือวางไว้ท้ายประโยคก็ได้ เช่น

I myself clean the room. หรือ
I clean the room myself.

ทั้งสองประโยคนี้ แปลว่า ฉันทำความสะอาดห้องด้วยตัวเอง

แชร์เลย