กฎการใช้ Subject-Verb Agreement

Subject-Verb Agreement ประธาน (Subject) ของประโยคและคำกริยา (Verb) จะต้องสอดคล้องกัน หมายความว่า ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ กริยาก็ต้องเป็นเอกพจน์เช่นกัน […]

Subject-Verb Agreement
ประธาน (Subject) ของประโยคและคำกริยา (Verb) จะต้องสอดคล้องกัน หมายความว่า ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ กริยาก็ต้องเป็นเอกพจน์เช่นกัน ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ กริยาก็ต้องเป็นพหูพจน์ตามไปด้วย

กฎของการใช้ Subject-Verb Agreement

1.ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ กริยาอยู่ใน Present Simple Tense ต้องใช้กริยาเอกพจน์ด้วยการเติม s หรือ es ทีท้ายกริยาตัวนั้น แต่ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ให้ใช้กริยาพหูพจน์ คือไม่มีการเติม s หรือ es ใดๆทั้งสิ้น ที่ท้ายคํากริยา

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

The dog chases the cat. (dog – ประธานเอกพจน์, chases – กริยาเอกพจน์เติม s)
The dogs chases the cat. (dogs – ประธานพหูพจน์, chases – กริยาพหูพจน์ไม่เติม s)

2. ถ้ามีส่วนขยาย เช่น Preposition Phrase, To infinitive Phrase, Adjective clause, Present Participle หรือ Past Participle มาขยายประธาน ทั้งหมดเป็นเพียงส่วนขยาย เราต้องแยกให้ได้ว่าคำนามตัวใดเป็นประธานที่แท้จริงของประโยค เพื่อใช้กริยาให้สอดคล้องกันกับประธานได้อย่างถูกต้อง

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Someone from the A Club is here to see you.
(Someone – ประธานเอกพจน์, from the A Club – บุพบทวลี(Prepositional Phrase) ขยายประธาน someone, is here to see you – กริยาเอกพจน์)

The easiest way to improve your vocabulary is by reading.
(The easiest way – ประธานเอกพจน์, to improve your vocabulary – To infinitive Phrase ขยายประทาน way, is by reading – กริยาเอกพจน์)

The woman who went to the meeting were bored.
(The woman – ประธานพหูพจน์, who went to the meeting – adjective clause ขยายประธาน women, were bored – กริยาพหูพจน์)

The woman wandering down the street was wearing a red hat.
(The woman – ประธานเอกพจน์, wandering down the street – present participle ขยายประธาน woman, was wearing a red hat – กริยาเอกพจน์)

The plate brought from China by my friend are in the dinning room.
(The plate – ประธานเอกพจน์, brought from China by my friend – Past participle ขยายประธาน plates, are in the dinning room – กริยาพหูพจน์)

3.ประธาน 2 ตัว เชื่อมด้วย and ถือเป็นพหูพจน์เสมอ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

A pencil and an eraser make writing easier.
(pencil / eraser – ประธานพหูพจน์, make กริยาพหูพจน์)
เมื่อมีประธานทั้ง 2 ตัวได้เชื่อมด้วย and
มี article สองแห่งใช้กริยาพหูพจน์ เพราะหมายถึงสิ่งของสองสิ่ง
มี article หนึ่งใช้กริยาเอกพจน์ เพราะหมายถึงสิ่งเดียวกัน
ใช้กริยาเอกพจน์กับนามพวกเดียวกัน เช่น bread and butter, love and care, rice and curry, tea and coffee

4.ประธาน 2 ตัวเชื่อมด้วย along with, together with, accompanied by, in company with, with, as well as, luse, including, besides, in addition to, like, but, except, excluding ให้ใช้กริยาตามประธานตัวหน้า

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

The mayor as well as his brothers is going to prison.
(The mayor – ประธานตัวที่ 1 , brothers – ประธานตัวที่ 2)

5. ประธาน 2 ตัวเชื่อมด้วย or, either…or, neither…nor, only…but also ให้ใช้กริยาตามประธานตัวหลัง หมายความว่าถ้าประธานตัวหลังเป็นเอกพจน์ ก็ต้องใช้กริยาเอกพจน์ และถ้าประธานตัวหลังเป็นพหูพจน์ กริยาก็ต้องเป็นพหูพจน์

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Neither the director nor the actors are following the lines closely.
(director – เอกพจน์,actors – พหูพจน์, are – เชื่อมด้วย nor กริยาจึงต้องใช้ตามประธานตัวหลัง)

Neither the actors nor the director is following the lines closely.
(actors – พหูพจน์, director – เอกพจน์, is – เชื่อมด้วย nor กริยาจึงต้องใช้ตามประธานตัวหลัง)

6.การใช้ each (of), either (of), neither (of)…
Each, Either, Neither + of the + คำนามพหูพจน์ + กริยาเอกพจน์
แต่ Each, Either, Neither + of the + คำนามเอกพจน์ + กริยาเอกพจน์

7.การใช้ One of…
One of + คำนามพหูพจน์ + กริยาเอกพจน์

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

One of my best friends is an extra on Seinfeld this week. (friends – คำนามพหูพจน์, is – กริยาเอกพจน์)
One of + คำนามพหูพจน์ + who/ that /which + กริยาพหูพจน์

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Somjai is one of those people who like to read comic books. (like – กริยาพหูพจน์)
Only One of + คำนามพหูพจน์ + who/ that /which + กริยาเอกพจน์
Somjai is the only one of those people who likes to read comic books. (likes – กริยาเอกพจน์)

8.ถ้าประธานเป็น Indefinite Pronoun ได้แก่ each, either, neither, one, no one, nobody, nothing ,anyone, anybody, anything, someone, somebody, something, everybody, everything ให้ใช้คู่กับกริยาเอกพจน์เสมอ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Everyone has finished his or her homework. (everyone – คํานามเอกพจน์, has – กริยาเอกพจน์)

9. Each, Every a + คำนามเอกพจน์ + กริยาเอกพจน์

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Each/Every a man has instinct. (man – ตามด้วยคำนามเอกพจน์, has – ใช้กริยาเอกพจน์)

10. Each/ Every + คำนามเอกพจน์ and คํานามเอกพจน์ + กริยาเอกพจน์

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Every man ,woman and child participates in the lifeboat drill.(participates – กริยาเอกพจน์)

11.A number of… vs. the number of…
A number of + คำนามพหูพจน์ + กริยาพหูพจน์ = จะมีความหมายว่า จำนวนหนึ่งของ
The number of + คำนามพหูพจน์ + กริยาเอกพจน์ = จะมีความหมายว่า จำนวนของ เธอเป็นหนึ่งหน่วย (1 unit) ดังนั้นจึงต้องใช้กริยาเอกพจน์

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

A number of people grow tomatoes each summer. (grow – กริยาพหูพจน์)
The number of volunteers grows each year.(grows – กริยาเอกพจน์)

12. A large amount of/ A great/ good deal of/ A large quantity of(แปลว่าจำนวนมาก) + คํานามเอกพจน์นับไม่ได้ + กริยาเอกพจน์

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

A great deal of research has been done already.(research – คํานามเอกพจน์นับไม่ได้, has – กริยาเอกพจน์)

13. Collective Noun (นามที่เป็นหมู่คณะ ฝูง พวก กลุ่ม) ตัวอย่างเช่น cabinet, class, committee, crew, family, fleet, government , group ,jury , team
ใช้กริยาเป็นเอกพจน์เมื่อหมายถึงกลุ่มเดียว คณะเดียว หรือทั้งกลุ่ม ทั้งคณะนั้นเป็นหน่วยเดียว ไม่แยกเป็นรายคนหรือรายตัว
ใช้กริยาเป็นพหูพจน์เมื่อหมายถึงเป็นรายตัว หรือ รายบุคคล โดยแยกแยะออกไปว่าต่างคนต่างก็กระทำกิริยาอาการของตัวเอง

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

The jury has awarded custody to the grandmother.(jury – เอกพจน์, has – เอกพจน์)
jury ในประโยคนี้ถือเป็นหน่วยเดียวกัน ดังนั้นจึงต้องใช้กริยาเอกพจน์

The jury have been arguing for five days.(jury – พหูพจน์, have – พหูพจน์)
jury ในประโยคนี้ถือเป็นรายบุคคล เพราะต่างคนต่างกระทำกริยา argue ดังนั้นถึงต้องใช้กริยาพหูพจน์

14.คำที่มีรูปเอกพจน์แต่ความหมายเป็นพหูพจน์ ตัวอย่างเช่น police, people, public, children, cattle, parent, poultry, gentry, military, vermin ที่ใช้กริยาเป็นพหูพจน์เสมอ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

The police are standing round the house.
The cattle are useful for the farmers.

15. The + Adjective/V3 ถือเป็นคำนามพหูพจน์ มีความหมายว่าคนกลุ่มนั้นๆ + กริยาพหูพจน์
ตัวอย่างเช่น The rich – คนรวย, The injured – ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ, The poor – คนจน, The old – คนชรา, The unemployed – คนว่างงาน, The handicapped – คนพิการ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

The rich get richer and the poor get poorer.

16. ชื่อหนังสือ จำนวนเงิน ระยะทาง เวลา แม้เป็นพหูพจน์ก็ใช้กริยาเป็นเอกพจน์เสมอ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

A hundred pounds is the large amount of money.
Five kilometers is a long distance to walk in one hour.
Two weeks is too long time to wait.

17. Some of, half of, all of, most of, none of, percent of, plenty of และเศษส่วน จะใช้กริยาตามคำนามที่ตามหลัง of
ถ้าตามหลัง of เป็นคำนามพหูพจน์ ให้ใช้กริยาพหูพจน์
ถ้าตามหลัก of เป็นคำนามเอกพจน์นับไม่ได้ ให้ใช้กริยาเอกพจน์

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Some of the marbles are on the floor. (Some – พหูพจน์, of the marbles – คำนามพหูพจน์, are – กริยาพหูพจน์)
Some of the sugar is on the floor.(Some – เอกพจน์, of the sugar – คํานามนับไม่ได้, is – กริยาเอกพจน์)

18.ถ้าประธานเป็น both, few, many, several, some ให้ใช้กริยาพหูพจน์

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Both do a good deal of work around the office.(Both – ถือเป็นพหูพจน์, do – ใช้กริยาพหูพจน์)

Many a + คํานามเอกพจน์ + กริยาเอกพจน์

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Many child dreams about becoming famous one day.

19. กริยาตามหลัง here และ there ให้ถูกตามสถานที่อยู่ข้างหลังมัน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Waiter, there is a fly in my soup / there are two flies in my soup (are – กริยาพหูพจน์, flies – ประธานพหูพจน์)

20. กลุ่มคำ Infinitives หรือ Gerund รวมถึงคำขยาย เมื่อนำมาใช้เป็นประธาน จะถือเป็นเอกพจน์ ดังนั้นจึงต้องใช้กริยาเอกพจน์ตาม

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Playing basketball takes up too much of her time.
To play basketball for UConn is her favorite fantasy.

21.สังเกตคำเหล่านี้ให้ดีๆว่าใช้รูปไหนในประโยค เอกพจน์หรือพหูพจน์ เพราะความหมายแตกต่างกัน และใช้คำกริยาแตกต่างกัน
parent – พ่อหรือแม่ คนใดคนหนึ่ง parents – พ่อและแม่ ทั้งสองคน
spouse – สามีหรือภรรยา คนใดคนหนึ่ง spouses – คู่สมรสหรือคู่สามีภรรยา ทั้งคู่
twin – แฝดคนใดคนหนึ่ง twins – ฝาแฝดทั้งสอง

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

The twin were approaching their 3rd birthday party.

22.ประธานที่มีรูปพหูพจน์เสมอ ตัวอย่างเช่น binoculars, compasses, scissors, slacks, underpants, goods, contents, spectacles, assets ใช้กริยาพหูพจน์ด้วย

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

The scissors are on the table. (scissors – ประธานพหูพจน์, are – กริยาพหูพจน์)

แต่ถ้าหากคำนามหลังนี้ไปทำหน้าที่เป็นส่วนขยาย เช่น อยู่หลัง pair of ต้องใช้กริยาตามประธานตัวหน้า

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

The pair of scissors is on the table.(pair – ประธานเอกพจน์, of scissors – ส่วนขยาย, is กริยาเอกพจน์)

23. เอกพจน์และพหูพจน์ใช้รูปเดียวกัน ตัวอย่างเช่น fish, sheep, deer, aircraft crossroads, headquarters, means, species, series, barracks เมื่อนำมาใช้เป็นประธานต้องดูจากความหมาย ว่าเป็นเอกพจน์หรือเป็นพหูพจน์ เพื่อใช้กริยาให้สอดคล้องกัน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Two dear are in the field.
A sheep is walking on the road.

24.รูปพหูพจน์แต่ความหมายเป็นเอกพจน์ ตัวอย่างเช่น mathematics, economics, whereabouts, politics, means, news, alms, mumps, tactics

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Mumps is a contagious disease.(Mumps – ถือเป็นเอกพจน์, is – ใช้กริยาเอกพจน์)

แต่บางครั้งคำเหล่านี้อาจมีความหมายแตกต่างออกไป ไม่ได้หมายถึงชื่อวิชา

ตัวอย่างเช่น

Politics is an interesting subject. (politics – ชื่อวิชาถือเป็นเอกพจน์, is – ใช้กับกริยาเอกพจน์)
Politics ในประโยคนี้หมายถึงชื่อวิชา จึงมีความหมายเป็นเอกพจน์ ดังนั้นจึงต้องใช้กริยาเอกพจน์

The politics of the situation were complicated.(Politics – เหตุการณ์ทางการเมือง = พหูพจน์, were – กริยาพหูพจน์)
Politics ในประโยคนี้หมายถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆทางการเมือง จึงมีความหมายเป็นพหูพจน์ ดังนั้นจึงต้องใช้กริยาพหูพจน์

25.Majority เป็นหนึ่งใน Collective Noun คือคำนามที่เป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ มีความหมายว่า ส่วนใหญ่ เธอเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด สามารถเป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ มีวิธีการใช้ดังต่อไปนี้
The/A majority + กริยาเอกพจน์
หาก Majority หมายถึงทั้งกลุ่มนั้นเป็นหน่วยเดียวกัน จะถือเป็นเอกพจน์ ดังนั้นจึงต้องใช้กริยาเอกพจน์ (แต่ถ้าหมายถึงแต่ละคนในกลุ่มต่างคนต่างกระทำกริยานั้นๆเองจะถือเป็นพหูพจน์)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

A 90% majority is opposed to scheduling the next meeting at 6 A.M.
หมายถึงทั้งกลุ่มคือ 90% เห็นพ้องต้องกันเป็นหนึ่งเดียวจึงถือเป็นเอกพจน์

The majority of + คำนามพหูพจน์ + กริยาพหูพจน์

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

The majority of email users are upset about the increase in spam.

แชร์เลย