สรุปการเปรียบเทียบ Superlative Degree (ขั้นสูงสุด)

Superlative Degree ใช้เปรียบเทียบตั้งแต่สามคน หรือ สามสิ่งขึ้นไป หรืออาจเป็นที่สุดในโลก ทวีป กลุ่ม พวก คณะ […]

Superlative Degree

ใช้เปรียบเทียบตั้งแต่สามคน หรือ สามสิ่งขึ้นไป หรืออาจเป็นที่สุดในโลก ทวีป กลุ่ม พวก คณะ หรือ ชั้นเรียน
ตัวอย่างเช่น the biggest, the most beautiful, the longest, the most quickly, the most easily

วิธีการใช้ Superlative Degree
1.ใช้เปรียบเทียบระหว่างสามคน หรือ สามสิ่งขึ้นไป หรืออาจเป็นที่สุดในหมู่หรือในกลุ่ม

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Canada, China and Russia are big countries. But Russia is the biggest.
Mouth Everest is the highest mountain in the world.
That brand is the least powerful for getting out stains.

แต่ถ้าเป็นการเปรียบเทียบสิ่งเดียวกันกับตัวมันเอง จะไม่มี the นำหน้า
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
England is coldest in winter.

2.สามารถขยายความได้ด้วยการเติม much, far, quite, almost, practically, nearly หรือ easily หน้าขั้นสูงสุด

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Lily is much the most intelligent of them all.
Jack is by far the most talented.
Nancy is quite the most amazing person I have ever met.
This is easily the worst film I have seen in along time.

3.ใช้ขั้นสูงสุดกับคำนามได้ตามโครงสร้าง ต่อไปนี้
the most + คํานามพหูพจน์/คำนามเอกพจน์นับไม่ได้ = มากที่สุด
the fewest + คำนามพหูพจน์ = น้อยที่สุุด
the least + คํานามเอกพจน์นับไม่ได้ = น้อยที่สุด

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Max does the most work in this office. Max does the least.
The essay with the fewest mistakes is not always the best.

4.สามารถใช้ในโครงสร้าง one of the + ขั้นสูงสุดได้

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
This is watch is one of the most expensive I have ever seen.
This offer is one of the best I am going to get.

5.most ตามด้วยคำนามพหูพจน์ หรือ คำนามเอกพจน์นับไม่ได้ จะใช้ในความหมายว่า เป็นส่วนใหญ่หรือเป็นส่วนมาก เวลาใช้ไม่ต้องมี the นำหน้า

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Most students have found top level professional jobs.
Most information is now obtained from the internet.

6.การเรียงลำดับคำคุณศัพท์ หากมี Ordinal Numeral Adjective ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้ขยายนามเพื่อบอกลำดับที่ของนามนั้นๆ มาร่วมขยายด้วยจะต้องวางตามโครงสร้าง

ตัวอย่างเช่น first, second, third, fifth, sixth, seventh
มีโครงสร้างดังนี้
the + ordinal numeral adjective + superlative adjective

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The world’s second largest gem quality diamond has been discovered in Botswana.

เพิ่มเติม
เวลาเราเห็น more หรือ than หรือ adjective ที่ลงท้ายด้วย er ให้นึกถึงเรื่องComparative Degree
วิธีสังเกตการเปรียบเทียบ Superlative Degree ให้สังเกตจากวลีต่อไปนี้
of all
of them all
in the class
in the world
in the family
ever
that I have ever seen/visited/heard

แชร์เลย