คำกริยา ที่ต้องตามด้วย verb -ing พร้อมตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

กริยาที่ตามด้วย verb -ing ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ – I enjoy not having to […]

กริยาภาษาอังกฤษ ที่ตามด้วย verb ing
Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/คำกริยา ที่ต้องตามด้วย verb -ing พร้อมตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

กริยาที่ตามด้วย verb -ing

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I enjoy not having to get up early.
= ฉันมีความสุขกับการไม่ต้องตื่นเช้า

– Let’s practise speaking English.
– I always enjoyed visiting my friends.
– I haven’t finished writing this letter.
– Do you fancy going for a walk?

คำกริยาที่ตามด้วยกริยารูปลงท้าย ing ที่ควรรู้

stop
– I couldn’t stop laughing.

delay
– I think we should delay deciding about this until next month.

fancy
– I didn’t fancy swimming in that water.

consider
– Would you consider fostering a child?

admit
– He admitted making a mistake.

miss
– I only just missed being run over by a bus this morning.

involve
-The operation involves putting a small tube into your heart.

finish
– Have you finished reading that magazine?

postpone
– We’ve had to postpone going to Chiangmai because the children are ill.

imagine
– He imagined himself sitting in her favourite chair back home.

avoid
– We try to avoid going shopping on Saturdays.

deny
– She denies breaking the window.

risk
– It’s always a risk starting up a new business.

practise
– Her written English is very good but she needs to practise speaking it.

หมายเหตุ* บางคำใช้สามารถใช้ทั้ง ing และ to ตามหลัง
สามารถศึกษาเพิ่มเติมที่หน้าสารบัญเรียนภาษาอังกฤษ

แชร์เลย