สรุปการใช้ Question tag โครงสร้าง ตัวอย่างประโยค คำแปล

การใช้ Question tag ในภาษาอังกฤษ

Question tag คือ คำถามท้ายประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธ เป็นการถามย้ำว่า จริงไหม ใช่ไหม มิใช่หรือ

He is a doctor, isn’t he?
เขาเป็นหมอ มิใช่หรือ

Siri speaks English very well, doesn’t she?
แปลว่า สิริพูดภาษษอังกฤษได้ดี ใช่ไหม

James can’t sing very well, can he?
แปลว่า เจมส์ร้องเพลงไม่ดี ใช่ไหม

ผู้เรียนภาษาอังกฤษจะเห็นจากตัวอย่างว่า Question Tag มีหลายรูปแบบต่างๆ กัน ผู้เรียนจึงจำเป็นต้องเรียนรู้โครงสร้างและหลักการทำ Question Tag ดังต่อไปนี้

1. ถ้าประโยคหน้าเป็นประโยคบอกเล่า ส่วนของ Question Tag จะเป็นประโยคคำถามปฏิเสธ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

He will help me, won’t he?
แปลว่า เขาจะช่วยฉัน ใช่ไหม

Peter ate an orange, didn’t he?
แปลว่า ปีเตอร์กินส้ม 1 ผล ใช่ไหม

2. ถ้าประโยคหน้าเป็นประโยคปฏิเสธ ส่วนของ Question Tag จะเป็นประโยคคำถามบอกเล่า

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Steve didn’t love her, did he?
แปลว่า สตีฟไม่ได้รักหล่อน ใช่ไหม

She can’t swim, can she?
แปลว่า หล่อนว่ายน้ำไม่เป็น ใช่ไหม

3. ถ้าประโยคหน้าเป็นกริยาช่วย (Helping Verbs) ส่วนของ Question Tag จะใช้คำกริยานั้น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Yaya is a good girl, isn’t she?
แปลว่า ญาญ่าเป็นเด็กดี ใช่ไหม

We won’t go away, will we?
แปลว่า พวกเราจะไม่ไป ใช่ไหม

She can speak English, can’t she?
แปลว่า หล่อนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ใช่ไหม

He must work hard, mustn’t he?
แปลว่า เขาต้องทำงานหนัก ใช่ไหม

4. ถ้าประโยคหน้าไม่ใช่กริยาช่วย จะใช้ verb to do (do, does, did) มาช่วยในการทำ Question Tag

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

She saw him yesterday, didn’t she?
แปลว่า หล่อนเห็นเขาเมื่อวานนี้ ใช่ไหม

You love her, don’t you?
แปลว่า คุณรักหล่อน ใช่ไหม

He didn’t swim yesterday, did he?
แปลว่า เขาไม่ได้ว่ายน้ำเมื่อวานนี้ ใช่ไหม

5. จะใช้ pronoun ในการทำ Question Tag

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Mike can’t speak Chinese, can he?
แปลว่า ไมค์ไม่สามารถพูดภาษาจีนได้ ใช่ไหม[จะไม่ใช้ can Mike?]

Siri will help me, won’t she?
แปลว่า สิริจะช่วยฉัน ใช่ไหม

6. กริยาช่วยใน Question Tag จะใช้แบบรูปย่อ (หากเป็นปฏิเสธ)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

She is a student of college, isn’t she?
แปลว่า หล่อนเป็นนักศึกษาที่วิทยาลัย ใช่ไหม

You are not a doctor in this hospital, are you?
แปลว่า คุณไม่ใช่หมอที่โรงพยาบาลนี้ ใช่ไหม

Tony reads books every day, doesn’t he?
แปลว่า โทนี่อ่านหนังสือทุกวัน ใช่ไหม

* รูปย่อของกริยาช่วยที่ใช้ใน Question Tag มีดังนี้

Does not ย่อเป็น doesn’t
Do not ย่อเป็น don’t
Did not ย่อเป็น didn’t
Is not ย่อเป็น isn’t
Are not ย่อเป็น aren’t
Was not ย่อเป็น wasn’t
Were not ย่อเป็น weren’t
Will not ย่อเป็น won’t
Shall not ย่อเป็น shan’t
Should not ย่อเป็น shouldn’t
Has not ย่อเป็น hasn’t
Have not ย่อเป็น haven’t
Had not ย่อเป็น hadn’t
Would not ย่อเป็น wouldn’t
Can not ย่อเป็น can’t
Could not ย่อเป็น couldn’t
Must not ย่อเป็น mustn’t
Ought not ย่อเป็น oughtn’t
May not ย่อเป็น mayn’t

* ข้อควรระวัง สำหรับ verb to have ถ้ามีความหมายอื่น เช่น 1. ได้รับ 2. กิน, รับประทาน จะใช้ verb to do มาใช้ในการทำ Question Tag

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

He has a new house, doesn’t he?
แปลว่า เขามีบ้านใหม่ ใช่ไหม

Kevin had a letter, didn’t he?
แปลว่า เควินได้รับจดหมาย ใช่ไหม

They have breakfast at home, don’t they?
แปลว่า พวกเขาทานอาหารเช้าที่บ้าน ใช่ไหม

* รูปแบบพิเศษของ Question Tag

1. ข้อความที่เป็นประโยคคำสั่ง ขอร้อง เชื้อเชิญ จะทำเป็น Question Tag ดังนี้

1.1 กรณีที่เป็นประโยคคำสั่ง ขอร้อง Question Tag จะเป็น will you หรือ won’t you

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Open the window, will you?
แปลว่า เปิดหน้าต่างหน่อย ได้ไหม

Stop smoking in the bathroom, will you?
แปลว่า หยุดสูบบุหรี่ในห้องน้ำ ได้ไหม

1.2 ประโยคเชื้อเชิญ ชักชวน Question Tag จะใช้ shall we?

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Let’s go now, shall we?
แปลว่า ไปกันตอนนี้เถอะ ได้ไหม

Let’s eat, shall we?
แปลว่า กินกันเถอะ ได้ไหม

ข้อควรระวัง ถ้าประโยคข้างหน้า Question Tag เป็น Let me หรือ Let + object จะใช้ Question Tag เป็น will you? ตัวอย่างเช่น

Let Peter go home now, will you?
แปลว่า ให้ปีเตอร์กลับบ้านตอนนี้ ได้ไหม

2. เมื่อประโยคหน้าเป็น I am จะใช้ Question Tag เป็น aren’t I? เช่น

I am very clever, aren’t I?
แปลว่า ฉันเป็นคนฉลาดมาก ใช่ไหม

I am younger than you, aren’t I?
แปลว่า ฉันอายุน้อยกว่าคุณ ใช่ไหม

3. ถ้าประโยคหน้าใช้ used to จะใช้ did ใน Question Tag

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Bob used to live in America, didn’t he?
แปลว่า บ๊อบเคยอยู่ในอเมริกา ใช่ไหม

She never used to live in America, did she?
แปลว่า หล่อนไม่เคยอยู่ในอเมริกา ใช่ไหม

He used to sing this song, didn’t he?
แปลว่า เขาเคยร้องเพลงนี้ ใช่ไหม

4. Need และ Dare ถ้าใช้แบบกริยาธรรมดา ต้องใช้ verb to do มาช่วยใน Question Tag แต่ถ้าเป็นรูปกริยาช่วย ต้องใช้ needn’t และ daren’t ใน Question Tag

5. Question Tag ของ there is, there are, there was, there were จะนำ verb to be นั้น + there

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

There is a dog under the tree, isn’t there?
แปลว่า มีสุนัขอยู่ใต้ต้นไม้ ใช่ไหม

There are not many people in your house, are there?
แปลว่า มีคนไม่มากนักในบ้านของคุณ ใช่ไหม

6. Question Tag ของ this is, that is คือ isn’t it, is it เช่น

This is my book, isn’t it?
That isn’t his pen, is it?

7. Question Tag ของ those are, these are คือ aren’t they, are they เช่น

These are my pencils, aren’t they?
Those are not his apples, are they?

8. คำที่มีความหมายปฏิเสธ หรือเชิงปฏิเสธ เมื่อทำเป็น Question Tag จะทำเป็นรูปบอกเล่าธรรมดา เช่นคำว่า few, little, never, seldom, hardly, rarely, scarcely, neither, none, nobody, nothing

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

She hardly played to anyone, did she?
แปลว่า หล่อนแทบจะไม่เล่นกับใคร ใช่ไหม

Nothing is new, is it?
แปลว่า ไม่มีอะไรใหม่ ใช่ไหม

9. ถ้าประธานเป็น no one, nobody, everyone, anyone, anybody, neither of ให้ใช้ they แทนใน Question Tag เช่น

One needs to eat food, doesn’t one?
แปลว่า คนเราต้องกินอาหาร ใช่ไหม

One can’t live alone, can one?
แปลว่า คนเราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ ใช่ไหม

11. ถ้าประโยคซับซ้อน หรือมากกว่า 1 ประโยค ให้ใช้กริยาในประโยคหลักมาเป็น Question Tag

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

She said she arrived in Bangkok in the morning, didn’t she?
แปลว่า หล่อนพูดว่าหล่อนมาถึงกรุงเทพฯ ในตอนเช้า ใช่ไหม

He talks as if we were a soldier, doesn’t he?
แปลว่า เขาพูดราวกับว่าเขาเคยเป็นทหาร ใช่ไหม

อ่านต่อ คลิก >> การใช้ Question Tags

แชร์เลย