English

Home/English

การใช้ will และ going to ต่างกันอย่างไร เลือกใช้อย่างไร ตัวอย่างประโยค ภาษาอังกฤษ

By |Categories: Grammar (ไวยากรณ์)|Tags: |

คำถาม ตม. (ตรวจคนเข้าเมือง) ศุลกากร ภาษาอังกฤษ

By |Categories: บทสนทนาภาษาอังกฤษ|Tags: |

การใช้ do และ would you mind รูปประโยคขอร้อง การตอบคําถาม ตัวอย่างพร้อมแปล

By |Categories: Grammar (ไวยากรณ์)|

No และ Not ใช้ต่างกันอย่างไร โครงสร้างการใช้ ตัวอย่างประโยค ความหมาย

By |Categories: Grammar (ไวยากรณ์)|Tags: |

การใช้ something anything nothing ต่างกันอย่างไร วิธีใช้ ตัวอย่างพร้อมแปล

By |Categories: Grammar (ไวยากรณ์)|

end กับ finish ต่างกันอย่างไร ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเปรียบเทียบ พร้อมคำแปล

By |Categories: Grammar (ไวยากรณ์)|

See / Look / Watch ต่างกันอย่างไร ใช้อย่างไร ตัวอย่างประโยค พร้อมคำแปล

By |Categories: Grammar (ไวยากรณ์)|