โครงสร้างประโยค ภาษาอังกฤษ

Sentence structure โครงสร้างประโยค (ภาษาอังกฤษ) อ่านคำอธิบายภาษาไทยแบบละเอียด พร้อมตัวอย่างโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษอีกมากมาย คลิก >> พื้นฐานภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ จากโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ […]

Sentence structure
โครงสร้างประโยค (ภาษาอังกฤษ)

อ่านคำอธิบายภาษาไทยแบบละเอียด พร้อมตัวอย่างโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษอีกมากมาย
คลิก >> พื้นฐานภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ จากโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ ซึ่งจำแนกตาม Tense เพื่อบอกความรู้สึก และกาลเวลาในภาษาอังกฤษ

ปัจจุบัน: present simple / present continuous / present perfect / present perfect continuous
อดีต: past simple / past continuous / past perfect / past perfect continuous
อนาคต: future simple / future continuous / future perfect / future perfect continuous

The parts of a sentence are the subject, verb, object, complement and adverbial. A statement begins with the subject and the verb. There are five main structures which we can use to make a simple statement.

1 SUBJECT     VERB
My arms     are aching.
Something     happened.

2 SUBJECT VERB OBJECT
I     need     a rest.
Five people     are moving     the piano.

The subject and object can be a pronoun
(e.g. I) or a noun phrase (e.g. the piano).

3 SUBJECT VERB COMPLEMENT
This piano     is     heavy.
It     was     a big problem.

The complement can be an adjective (e.g. heavy) or a noun phrase (e.g. a big problem).
The complement often comes after be. It can also come after appear, become, get, feel, look, seem, stay or sound.

4 SUBJECT VERB ADVERBIAL
It     is     on my foot.
Their house     is     nearby.

An adverbial can be a prepositional phrase (e.g. on my foot) or an adverb (e.g. nearby).

5 SUBJECT VERB OBJECT OBJECT
It     s giving     me     backache.
David     bought     Melanie     a present.

We use two objects after verbs like “give” and “send”.

อ่านคำอธิบายภาษาไทยแบบละเอียด พร้อมตัวอย่างโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษอีกมากมาย คลิก >> พื้นฐานภาษาอังกฤษ

แชร์เลย